Monialaisten palvelujen tuki

Ajankohtaista monialaisissa palveluissa

Ajankohtaista monialaisissa palveluissa

20.6.2024


Ohjaamoissa toteutettiin nuorten valtakunnallinen palautteen keruu 2.–19.4.2024. Vastauksia saatiin 49 eri Ohjaamosta (70 % kaikista Ohjaamoista, kokonaismäärä keväällä 2024 70 kpl). Palautetta pyydettiin sekä paikan päällä että etäyhteydellä (puhelimella, nettiyhteydellä) asioineilta nuorilta. Vastauksia saatiin yhteensä 914 nuorelta, joista suurin osa (94 %) oli asioinut paikan päällä.

Nuoria pyydettiin arvioimaan heidän tämän kertaista asiointiaan ja arviot olivat erittäin myönteisiä. Ohjaukselle annettu arvosana (asteikolla 4-10) oli korkea, keskiarvo 9,37. Ohjauksessa onnistuttiin nuorten odotuksiin nähden erittäin hyvin sen perusteella, miten nuoret arvioivat ohjausta kuvaavia väittämiä (5-portainen asteikko, jossa 1 = Täysin eri mieltä … 5 = Täysin samaa mieltä):

 • Ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani (ka. 4,80)
 • Sain osallistua ohjauksessa itseäni koskevien päätösten tekemiseen (ka. 4,74)
 • Sain tarvitsemaani tietoa ja tukea (ka. 4,66)
 • Tulevaisuuden suunnitelmani selkiytyivät (ka. 4,23)
 • Luottamus työ- tai koulutuspaikan löytämiseen lisääntyi (ka. 4,21) 

 

Kehittämisehdotukset (220 avointa palautetta) jakautuivat neutraaleihin (36 kpl) ja positiivisiin palautteisiin (90 kpl) sekä varsinaisiin kehitysehdotuksiin (79 kpl). Varsinaisissa kehitysehdotuksissa nousivat yleisimpinä (22 kpl) toiveet Ohjaamojen palvelujen säilymisestä ja lisäämisestä. Muut varsinaiset kehitysehdotukset liittyivät tiloihin, tarjoiluihin ja aukioloaikoihin, tai toivottiin enemmän esimerkiksi tapahtumia ja viestintää.

Nuorilta kysytään palautteessa myös tyytyväisyyttä heidän omaan elämäänsä (asteikolla 4-10). Vastanneet nuoret ovat melko tyytyväisiä omaan elämäänsä, keskiarvo oli 7,44.

Taustatarkastelujen perusteella havaittiin, että mitä korkeampi kokonaisarvosana ohjaukselle annettiin, sitä myönteisemmin arvioitiin myös ohjausta kuvaavia väittämiä. Kokonaisarvosana ohjaukselle oli yhteydessä oman elämän tyytyväisyyteen siten, että omaan elämäänsä tyytyväisimmät (arvosana 10) arvioivat myös saatua ohjausta myönteisimmin. Omaan elämäänsä tyytymättömimmät (arvosanat 4-5) taas antoivat saamalleen ohjaukselle muita heikompia arvosanoja. Tästä yleiskuvasta oli kaksi poikkeusta: Nuoret, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta, olivat muita kriittisempiä saamaansa ohjausta kohtaan, ja samaan aikaan he olivat muita tyytyväisempiä omaan elämäänsä. Ylioppilaat taas arvioivat saamaansa ohjausta hieman muita myönteisemmin, mutta he olivat muita tyytymättömämpiä omaan elämäänsä. Taustatarkastelujen tarkemmat tiedot löytyvät raportista ja sen liitteenä olevista taulukoista.


KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tuki esitteli valtakunnallisia tuloksia 14.5.2024 pidetyssä Ohjaamojen kyselytuokiossa (Teams). Lisäksi Ohjaamot saivat omat alueelliset tuloksensa, kun vastaajia kertyi vähintään 5.

Lue valtakunnallinen raportti liitteineen: Ohjaamojen nuorten palaute 2024 (pdf)


Lisätietoja:
KEHA-keskuksen Monialaisten palvelujen tuki, kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

Ohjaamoissa, TYPeissä, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa ja maahan muuttaneiden osaamiskeskuksissa työskenteleville ja heidän monialaisille verkostoilleen suunnattu verkostoyhteistyön valmennus toteutetaan 11.9.2024–14.1.2025. Haku on avoinna!

Tavoitteena on, että osallistujat oppivat tekemään tuloksellisemmin yhteistyötä monialaisissa verkostoissa sekä kehittämään verkostoja yhdessä sidosryhmien kanssa. Valmennuksen keskeisenä sisältönä on yhteistyö ja yhteiskehittäminen monialaisissa verkostoissa, ratkaisukeskeinen ote, fasilitoivat ja valmentavat toimintatavat, vuorovaikutus ja dialogisuus.

Valmennukseen valitaan enintään 8 ryhmää. Valmennukseen haetaan monialaisena ryhmänä ja valinnoissa korostuu hakijaryhmän perustelut. Suosittelemme osallistumista 3-8 henkilön monialaisena ryhmänä, jossa on mukana henkilöitä verkoston eri toimijoista. Huomioithan, että ryhmä ilmoittautuu vain kerran yhtenä ryhmänä ja samalla ilmoitetaan kaikkien ryhmään kuuluvien tiedot.
Valinnat tehdään kesäkuun alkupuolella ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse ryhmän yhteyshenkilölle.

Ajankohta ja arvio työskentelyyn käytettävästä ajasta:

1. päivä 11.9.2024 klo 9:30–15:30 
1. teematapaaminen 24.9.2024 klo 13–15  
2. päivä 8.10.2024 klo 9:30–15:30 
2. teematapaaminen 22.10.2024 klo 9–11 
3. päivä 20.11.2024 klo 9:30–15:30 
3 teematapaaminen 10.12.2024 klo 13–15 
4. päivä 14.1.2025 klo 9:30–15:30 

Valmennus toteutetaan verkossa hyödyntäen Teamsia ja Howspace-oppimisalustaa ja vastuuvalmentajana toimii KTT Timo Järvensivu.

Hakekaa ryhmänä mukaan viimeistään 5.6.2024.
Hakulomake: Webropol-hakulomakkeelle pääset tästä linkistä

Varmistathan, että ryhmäsi kaikki jäsenet pystyvät sitoutumaan yhteiseen työskentelyyn valmennuksen ajaksi - näin valmennus on tuloksellisempaa!

Valmennuksen järjestäjä ja lisätietoja:
Riia Mantsinen ja Anne Välimaa, KEHA-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Ohjaamoissa asioi vuonna 2023 noin 183 000 nuorta, mikä käy ilmi KEHA-keskuksen keräämistä Ohjaamojen valtakunnallisista kävijätilastoista. Näistä yksilöasiointeja oli 106 000 ja ryhmätapaamisiin osallistuneita 76 000. Asiointien kokonaismäärän arvioidaan kasvaneen noin 11 000 verrattuna vuoteen 2022, ja tämä selittyy lähes täysin ryhmätapaamisiin osallistuneiden määrän kasvulla. Tarkempi tarkastelu yksilöasiointien osalta paljastaa kuitenkin myös kasvokkaisten tapaamisten lisääntyneen verrattuna vuoteen 2022. Koska samaan aikaan puhelin- ja viestiasioinnit ovat vastaavasti vähentyneet, ei yksilöasiointien kokonaismäärässä näy juurikaan kasvua.

Nuoret asioivat Ohjaamoissa tyypillisesti työhön ja yrittäjyyteen (38 %), hyvinvointiin ja terveyteen (28 %), koulutukseen ja opiskeluun (28 %) sekä omaan talouteen (21 %) liittyvissä asioissa. Yksilöasioinneista noin neljännes (27 %) oli kestoltaan alle 15 minuuttia, mutta lähes yhtä usein (24 %) yksilöasiointi kesti 45–60 min.

Ohjaamoissa asioineet nuoret olivat pääasiassa 18–24-vuotiaita (47 %) tai sitä vanhempia (25−30-vuotiaat 20 %). Korkein suoritettu tutkinto oli useimmiten peruskoulun oppimäärä (21 %), ammatillinen tutkinto (21 %) tai ylioppilastutkinto (10 %). Nuoret olivat asiointihetkellä pääasiassa joko työttömiä (36 %) tai opiskelijoita (16 %).

Löydät tarkemmat tiedot taustoista ja muista tuloksista raportista, johon on linkki tämän tekstin lopussa. Huomioithan nuorten taustatietojen tarkastelussa suhteellisen korkeat ’Ei tiedossa’ osuudet. Nämä selittyvät sillä, että nuori voi asioida Ohjaamoissa myös anonyymisti. Yksi keskeinen Ohjaamotoimintaa määrittävä tekijä on tarjota palveluja nuorille matalalla kynnyksellä, mikä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta anonyymiin asiointiin.

Linkki raporttiin

Lisätietoja:

KEHA-keskus, Monialaisten palvelujen tuki: kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

29.4.2024

 

​Oletko TYP-asiakastyön asiantuntija? Haluatko olla mukana kehittämässä uutta TYM-yhteistoimintamallia?

​​​Haemme nyt TYP-asiakastyötä tekeviä asiantuntijoita työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin kehittämisen työpajaan keskiviikkona 8.5.2024 klo 8.30–11.

​Työpajan tavoitteena on yhteiskehittämisen keinoin tunnistaa vuoden 2025 alusta alkavan työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin asiakkaat ja luoda heistä asiakaspersoonia. Samalla kirkastamme yhteistoimintamallin heille tarjoamaa lisäarvoa.

Ilmoita kiinnostuksestasi viimeistään to 2.5. tämän linkin kautta (Forms). Paikkoja on rajoitetusti. Pyrimme kuitenkin saamaan mukaan mahdollisimman monipuolisesti osallistujia eri verkostoista ja eri organisaatioista. Tämän ennakkohaun pohjalta valitsemme lopulliset osallistujat, jotka saavat kalenterikutsun 3.5. mennessä. Kiitos jo etukäteen kiinnostuksestasi!

Osana yhteiskehittämisprosessia tullaan toteuttamaan myös toinen työpaja elokuussa. Sen ilmoittautuminen avautuu toukokuussa. Yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt kuvaus TYM-yhteistoimintamallin mukaisesta asiakkuudesta, ja erityisesti sen alusta ja lopetuksesta, esitellään lokakuussa erillisessä tilaisuudessa.

Lisätietoja yhteiskehittämisprosessista:
​​​​​​anne.valimaa@ely-keskus.fi, jelena.momcilovic@gofore.com ja michelle.sahalestime@gofore.com

Sparraus monialaisissa verkostoissa on suunnattu Ohjaamoissa, TYPeissä, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskuksissa työskenteleville ja heidän monialaisille verkostoilleen.

Sparraus tarjoaa asiantuntijan tukea verkoston itse valitsemissa aiheissa. Sparrauksessa on mahdollisuus syventää jo toimivaa yhteistyötä tai hakea tukea tietyn verkostoyhteistyön haasteen ratkaisemiseen. Sparraus soveltuu hyvin esimerkiksi ryhmille, jotka ovat osallistuneet Monialaisen verkostoyhteistyön valmennukseen ja haluavat tukea syntyneen osaamisen soveltamiseen omassa verkostossa valmennuksen jälkeen.

Sparraukseen haetaan 3–10 henkilön monialaisena ryhmänä, jossa on mukana henkilöitä verkoston eri toimijoista. Sparraus koostuu kolmesta 3 tunnin mittaisesta etänä toteutettavasta sparraustapaamisesta. Tapaamiset toteutetaan verkossa hyödyntäen Teamsia ja Howspace-oppimisalustaa ja sparraajana toimii KTT Timo Järvensivu.

>> Esite: Sparraus monialaisille verkostoille kevät 2024

Hakekaa ryhmänä mukaan viimeistään 30.4.2024.
Hakulomake: Webropol-hakulomakkeelle pääset tästä linkistä

Sparrauksen järjestäjä ja lisätietoja:
Anne Välimaa ja Riia Mantsinen, KEHA-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

 

KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimi on kartoittanut Ohjaamoverkoston jäsenten mahdollisuuksia osallistua kasvokkaisiin tapahtumiin, jotka vaativat matkustamista ja yöpymistä.

Tarve kyselylle syntyi vuoden 2023 syyskuun Ohjaamopäivien peruuntumisen myötä. Ohjaamopäivät jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
 
Tiedonkeruu toteutettiin nettikyselynä 24.8–8.9.2023 ja vastauksia saatiin yhteensä 107. Heistä 67 ilmoitti työskentelevänsä työntekijänä ja 39 koordinaattorina tai esihenkilönä. Kyselyssä kysyttiin, kuinka vapaasti voi työssään päättää osallistumisestaan tapahtumiin, sekä osallistumiseen vaikuttavista edellytyksistä ja esteistä.
 
Mahdollisuudet osallistua matkustamista ja yöpymistä vaativiin tapahtumiin ovat Ohjaamoverkoston jäsenillä kaiken kaikkiaan hyvät. Enemmistö (77 %) kaikista vastaajista voi päättää osallistumisestaan kasvokkaisiin tapaamisiin joko melko tai erittäin vapaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osallistuminen on oma päätös tai vaatii esihenkilön hyväksynnän, mutta lupa on helppo saada. Viidennes (21 %) ilmoitti voivansa vaikuttaa osallistumiseensa rajallisesti. Tässä kyselyssä tämä tarkoitti käytännössä sitä, että organisaatiossa on määritelty tietyt rajat sille, mihin ja miten tapahtumiin voi osallistua. Vain 1 % vastaajista ilmoitti, ettei voi juurikaan päättää osallistumisestaan. Työntekijät erosivat koordinaattoreista ja esihenkilöistä vain siinä, voiko osallistua tapahtumiin melko vain erittään vapaasti. Esihenkilöistä ja koordinaattoreista 32 % ja työntekijöistä 15 % voi päättää osallistumisestaan erittäin vapaasti.
 
Koska organisaatio mahdollistaa melko hyvin osallistumisen kasvokkaisiin tapahtumiin, nousevat muut tekijät tärkeiksi, kun verkoston jäsenet pohtivat osallistumistaan tapahtumiin. Kyselyssä kysyttiin edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta vastaaja voi ja haluaa osallistua tapahtumaan. Ylivoimaisesti tärkein edellytys on tapahtuman ohjelma, se keräsi eniten mainintoja. Seuraavaksi eniten mainittiin sijainti, hinta, resurssit ja ajankäyttö sekä majoitus. Kysymykseen osallistumisen esteistä nousi vahvimmin esille resurssit ja ajankäyttö. Muita mainittuja esteitä olivat sijainti, hinta ja henkilökohtaiset syyt. Vastauksissa ei syntynyt eroja esihenkilö- ja työntekijäasemassa olevien vastaajien välille.
 
Lisätietoja: KEHA-keskuksen Monialaisten palvelujen tukitiimi kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

KEHA-keskus kartoitti monialaisten palvelujen tuen tarpeita vuosille 2023–2024 valmistauduttaessa vuoden 2025 alussa voimaan astuviin laki- ja järjestämisvastuun muutoksiin. Kyselyssä viitattiin erityisesti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämiseen sekä työllistymisen monialaiseen edistämiseen ja kotoutumisen edistämiseen liittyviin lakeihin. Kartoitus oli suunnattu Ohjaamoille, työllistymistä edistäville monialaisille yhteispalveluille (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluille sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskuksille. Tiedonkeruu toteutettiin nettikyselynä 11.–30.4.2023, ja vastauksia saatiin yhteensä 227. Kartoituksessa kysyttiin oman organisaation ja monialaisen verkoston valmistautumisesta tuleviin muutoksiin, luottamusta valmistautumisen riittävyyteen sekä millaista tukea valmistautumiseen kaivataan.

Luottamus siihen, että oma organisaatio ehtii valmistautua muutokseen riittävässä määrin ennen vuotta 2025, oli keskimääräistä tasoa. Luottamusta kysyttiin 5-portaisella asteikolla (1=En lainkaan luottavainen, 5=Erittäin luottavainen) ja keskiarvoksi saatiin 3,03. Luottamusta lisääviksi tekijöiksi koettiin avoin keskustelu ja valmistelun eteneminen sekä kokemus aiemmista muutoksista. Luottamusta laskevina asioina esiin nousi kokemus tiedon puuttumisesta sekä ajan ja resurssien puutteesta.

Vastaajilta kysyttiin tuen muodoista sekä miltä nimetyiltä tahoilta he tukea toivovat. Muutokseen valmistautumiseen toivotaan tukea eri toimijoiden yhteistyönä. Erityisen paljon tukitoiveita kohdistui työ- ja elinkeinoministeriöön ja KEHA-keskukseen, mutta myös sosiaali- ja terveysministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä esimerkiksi Kuntaliittoon. Vastauksissa korostuivat toiveet alueellisista keskustelutilaisuuksista ja valtakunnallisista infotilaisuuksista sekä materiaaleista omaan työhön ja viestintään.

Lue lisää Tuen tarpeet 2023–24 -kartoituksen tuloksista tästä linkistä (pdf).

Lisätietoja: KEHA-keskuksen Monialaisten palvelujen tukitiimi kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

Haluatko perehtyä työllistämistä edistävän monialaisen palvelun käytössä olevaan TYPPI-järjestelmään?

KEHA-keskuksen verkko-oppimisympäristöön on avattu uusi koulutus ”TYPPI-järjestelmän perusperehtymismateriaali”. Koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan järjestelmästä ja sen käytöstä. Koulutuksen kesto on noin kaksi tuntia ja lisäksi kannattaa varata aikaa harjoituksiin. Suoritettuasi opinnot voit saada siitä itsellesi todistuksen.

Verkko-opiskelumateriaali on kaikkien käytettävissä organisaatiotaustasta riippumatta:

TE-akatemian koulutus on suunnattu asiantuntijoille, jotka työskentelevät TE-toimistoissa tai työllisyyden kuntakokeiluissa ja joilla on a-tunnus.

 • Siirry TE-akatemian sisäänkirjautumissivulle ja paina "Tunnistaudu Office 365-painikkeella"
 • Klikkaa alareunan "Office365"-painiketta, hyväksy käyttöehdot ja malta hetki
 • Etsi "koulutuslaatikoista" koulutuksesi "TYPPI-järjestelmän perusperehtymismateriaali"

Vastaava koulutus on tarjolla myös monialaisen palvelun muille organisaatioille KEHA-oppimisympäristön ulkoisessa osiossa.

 • Pyydä oppimisympäristön käyttöoikeuksien tilauslomake lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi tai pyydä linkki lomakkeeseen omalta TYP-johtajaltasi.
 • Tilaa saamasi linkin kautta käyttöoikeus KEHA-keskuksen ulkoiseen oppimisympäristöön. Voit valita käyttöoikeuden 30 päivän tai 90 päivän ajalle.
 • Käyttöoikeudesta saapuu sähköpostia Claned Oy:n lähettämänä ilmoitettuun opiskelijan sähköpostiin.

Tervetuloa opiskelemaan KEHA-keskuksen oppimisympäristöön!

Lisätietoja: kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteistoimintamallin (TYP) toimijoille toteutettiin vuoden 2023 aikana valtakunnallinen yhteiskehittämisprosessi. Yhteiskehittämisessä kartoitettiin TYP-palvelun nykytilaa ja tunnistettiin kehittämistarpeita. Loppuraportti nostaa esiin kentän oman äänen ja näkemykset, ja se toimii keskustelun herättäjänä sekä kehittämistyön alkupisteenä. Prosessissa käytettiin palvelumuotoilun keinoja, ja siihen osallistui yhteensä lähes 600 TYP-asiantuntijaa ympäri Suomea.

Yhteiskehittämisessä tunnistetut kehittämistarpeet voidaan jakaa viiteen teemaan: uusi laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä ja sen soveltaminen, vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen, viestintä ja tiedon jakaminen, koulutus ja perehtyminen sekä asiakasprosessi. Kehittämistoimenpiteitä toivotaan kaikilla tasoilla – valtakunnallisesti, alueellisesti sekä yksittäisissä TYP-verkostoissa.

Loppuraportti ei tarjoa vielä suunnitelmaa valtakunnalliselle jatkokehittämiselle, vaan tarkempia suunnitelmia tehdään vuoden 2024 alkupuolella.

Tutustu yhteiskehittämisen loppuraporttiin tästä linkistä (pdf).

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Anne Välimaa, KEHA-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)