Tehtävät ja palvelut

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen oikaisua KEHA-keskukselta tai valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhakumenettelystä ohjeistetaan päätöksessä.

Lisätietoa

Myyntilaskutusta koskeva oikaisuvaatimusosoitus

ELY-keskusten myyntilaskuja koskevat oikaisuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitetaan maksun määränneen ELY-keskuksen kirjaamoon kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  1. Oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot
  2. Muutettavaksi vaadittava ELY-keskuksen lasku liitteenä (alkuperäinen lasku tai kopio)
  3. Millaista oikaisua vaaditaan
  4. Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköpostin lisäksi omalla vastuullaan myös postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostitse. Oikaisuvaatimus on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolojan päättymistä.

Vastuu viranomaiselle osoitetun sähköisen viestin perille menosta on sen lähettäjällä. Oikaisuvaatimuksen toimittamisesta säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa.