Tehtävät ja palvelut

Tutkimuslupahakemus

Tutkimuslupahakemus

Hakemus salassa pidettävien rekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten on tarkoitettu tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.

Hakemuksesta tulee ilmetä pyydetyn aineiston yksilöinnin lisäksi tutkimuksen, tilaston tai selvitystehtävän nimi sekä laatimisesta vastaava taho yhteystietoineen. Myös aineistojen käsittely- ja hävittämistiedot on kuvattava.

Hakemuslomakkeen täyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.
Sähköinen hakemuslomake (asiointipalvelu.ahtp.fi)

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu, joka on 52 euroa tunti. Hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin ja sen pohjalta KEHA-keskuksen tekemään päätökseen maksullisten suoritteiden hinnastosta.

Jos tietojen hakemiseen joudutaan käyttämään ulkopuolista sovellustoimittajaa, peritään siitä aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen aineistonmuodostamispyyntö lähetetään KEHA-keskuksen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi. Kirjaamoon lähetetään myös tieto tutkimuksen tekoon liittyvistä reunaehtojen muutoksista esim. henkilöstönvaihdokset.

TE-palvelut 2024-uudistuksen myötä KEHA-keskukselle muodostuu lakisääteinen tehtävä arvioida ja seurata työvoimapalveluiden tuloksellisuutta ja toimeenpanoa. Samassa yhteydessä KEHA-keskuksen tutkimuslupaprosesseja uudistetaan aktiivisten tutkijapalveluiden suuntaan. KEHA-keskus tarjoaa jatkossa omistamistaan rekisteriaineistoista (URA, A-TMT, YA, TMT)  kiinnostuneille tutkimuslaitoksille, tutkimusryhmille, tutkijoille ja opinnäytetyön tekijöille palvelua ja tukea relevanttien ja toimivien aineistojen muodostamiseen sekä niiden tulkintaan.

Aineistojen muodostamista sekä niiden maksullisuutta koskevat ennakkokysymykset ja muut tietopyynnöt voi lähettää osoitteeseen: tietopalvelu.keha@ely-keskus.fi.