Tehtävät ja palvelut

Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Kuvaus asiakirjajulkisuudesta

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi.

KEHA-keskus on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Jokainen ELY-keskus ja TE-toimisto on myös oma tiedonhallintayksikkö. Kuvaus asiakirjajulkisuudesta on yhteinen kaikille ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. KEHA-keskus vastaa kuvauksen ylläpidosta.
Kuvaus ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen asiakirjajulkisuudesta (ely-keskus.fi)

Tietopalvelupyynnöt

Tietopalvelupyynnöt pyydetään toimittamaan sähköisellä tietopalvelupyyntölomakkeella.
Tietopalvelupyyntölomake (asiointipalvelu.ahtp.fi)

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laeissa toisin määrätä. Asiakirjojen julkisuussäädökset ja hallintolaki säätelevät kansalaisen oikeutta tietoihin. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Asianosaisella on muita laajempi oikeus tiedonsaantiin. Asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa tai muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Tietopalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli tietopalvelu on laskutettavaa, asiakkaaseen ollaan yhteydessä ennen tiedon toimittamista ja laskun lähettämistä. Laskutusta varten pyydämme tarvittavat lisätiedot.

Maksupalveluhinnasto -sivulle