Koto-digi hanke

Koto-digi ja tiedolla johtaminen

Koto-digi-hanke ja tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen tavoitteita varten Koto-digi-hankkeen sisältyy erillinen projekti. Koto-digin tiedolla johtamisen projektissa työskennellään sen eteen, että valtakunnallinen Kotoutumisen asiakastietojärjestelmä tuottaa tulevaisuudessa systemaattista ja kattavaa seuranta- ja arviointitietoa kotoutumisesta ja sen edistämisestä. Asiakastietojärjestelmä suunnitellaan siten, että se tuo lisäarvoa kotoutumisen seurantaan ja arviointiin kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koto-digi-hanke on osa laajempaa tiedolla johtamisen kehittämistä KEHA-keskuksessa

Koto-digi-hankkeen tiedolla johtaminen liittyy kiinteästi KEHA-keskuksen kasvavaan rooliin tiedon tuottajana työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. KEHA-keskuksessa on käynnissä TE- ja kotoutumispalveluiden tiedolla johtamisen hanke, jonka tarkoituksena on varmistaa, että myös työllisyyspalveluiden uusi järjestelmä, Työmarkkinatori, tuottaa kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa seurantatietoa päättäjille, viranomaisille ja tutkimuskäyttöön. Koska suuri osa palveluissa olevista kotoutujista on työnhakijoita, myös Työmarkkinatorin järjestelmästä saatava tieto sisältää olennaista informaatiota kotoutumisesta.

TE- ja kotoutumispalveluiden tiedolla johtamisen hanke sekä Koto-digin tiedolla johtamisen projekti tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Näin saadaan kattavampi kuva työnhakijoina ja työvoiman ulkopuolella olevista kotoutujista sekä heille tarjottavista palveluista.

Tiedon hankintaan, varastointiin, jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyy paljon ratkaistavia ja huomioon otettavia asioita sekä mahdollisuuksia ja ongelmia. Kysymyksiä herää muun muassa siitä, millainen tieto on hankinnan arvoista, millaisia epävarmuuksia tiedon keräämiseen liittyy, miten tietoa tulkitaan ja millaisia riskejä liittyy kerättäviin ja julkaistaviin tietoihin. Näitä kysymyksiä pohditaan ja ratkotaan edellä mainituissa hankkeissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.