Valtion erityisavustukset

KEHA-keskus huolehtii seuraavien valtion erityisavustusten maksatuksesta.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden valtion erityisavustuksen maksatus

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kuntia maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen myönnettävällä erityisavustuksella. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä.

Avustuksella voidaan tukea maahanmuuttajille suunnatun ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistämistä tai jo käynnissä olevan ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittämistä ja vakiinnuttamista.

Korvattavat kustannukset koostuvat maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä aiheutuvista välittömistä kustannuksista, kuten henkilöstö-, tilavuokra- ja ostopalvelukustannuksista. Korvattavat ostopalvelukustannukset voivat aiheutua esimerkiksi monikielisen ohjauksen, viestintämateriaalien tai ohjaus- ja neuvontatyön toteuttamiseen liittyvien digitaalisten palveluiden tai sovellusten hankkimisesta.

Myönnettyä avustusta haetaan maksuun jälkikäteen avustuspäätöksessä mainituista kustannuksista erityisehdot huomioiden ja avustuspäätöksessä määritellyt maksujaksot.

Avustuksen maksatus

Avustusta voivat saada maakuntien keskuskaupungit sekä ne kuntayhtymät, jotka hoitavat sopimusperusteisesti alueensa kuntien kotoutumisen edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Maksatusta voivat hakea Osaamiskeskus-toiminnan avustuspäätöksensaaneet hankkeet.

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

› Noudata avustuksen maksatushaussa Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden valtion erityisavustuksen maksatus (suomi.fi)

Osaamiskeskus -toimintaan myönnetyn valtion erityisavustuksen maksatus

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella voidaan tukea kuntien jo käynnistynyttä ja laajennettavaa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa tai vastaavan uuden toiminnan käynnistämistä.

Myönnettyä avustusta haetaan maksuun jälkikäteen avustuspäätöksessä mainituista kustannuksista erityisehdot huomioiden ja avustuspäätöksessä määritellyt maksujaksot.

Avustuksen maksatus

Avustusta voi saada kunnat, joissa asuu vähintään 8 000 vieraskielistä asukasta. Maksatusta voivat hakea Osaamiskeskus -toiminnan avustuspäätöksen saaneet hankkeet.

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

› Noudata avustuksen maksatushaussa Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia: Osaamiskeskus -toimintaan myönnetyn valtion erityisavustuksen maksatus (suomi.fi)

Talent Hub -toimintaan myönnetyn valtion erityisavustuksen maksatus

Talent Hub on osa työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Rahoituksella tuetaan Talent Hub - yhteistyömallien ja -palveluiden kehittämistä. Talent Hubeilla tarkoitetaan alueellisia yhteistyömalleja, jotka tarjoavat asiakaslähtöisiä organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi.

Myönnettyä avustusta haetaan maksuun jälkikäteen avustuspäätöksessä mainituista kustannuksista huomioiden erityisehdot ja avustuspäätöksessä määritellyt maksujaksot.

Avustuksen maksatus

Talent Hub avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta. Tukitaso on enintään 70 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Omarahoitusosuus on vähintään 30 prosenttia ja siinä on oltava mukana hakijan omaa rahoitusta. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen.

Maksatusta voivat hakea Talent Hub -toiminnan avustuspäätöksen saaneet hankkeet.

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

› Noudata avustuksen maksatushaussa Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia: Talent Hub -toimintaan myönnetyn valtion erityisavustuksen maksatus (suomi.fi)

Kuntien kannustinmalli ohjaamotoimintaan

Kuntien kannustinmalli ohjaamotoimintaan on EU:n elpymisrahastosta rahoitettava kannustininstrumentti Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseksi.

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa nuorille suunnattujen Ohjaamoiden monialaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutuspalveluiden integraatiolla. Kannustinmallin periaatteena on, että yhtä rekrytoitua tai Ohjaamoon kytkettävää uutta asiantuntijaa kohden kunta voi hakea rahoitusta toisen asiantuntijan palkkauskuluihin kannustinmallista.

Avustusta voi hakea Ohjaamoissa työskentelevistä henkilöistä aiheutuviin uusiin henkilöstökustannuksiin. Avustus kohdentuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoiden palkkakuluihin Ohjaamoissa.

Avustuksen saajana voi olla ohjaamon toiminnasta vastaava kunta, kuntayhtymä tai myöhemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa mahdollisesti syntyvä hyvinvointialue. Kannustinmallista on myös mahdollista hakea yhteistä henkilötyövuotta alueelliseen ohjaamotyöhön tai useamman Ohjaamon yhteiskäyttöön.

Kannustinmallin mukaisia tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä ajalla 1.9.2021 – 31.12.2024.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan enintään kahdesti vuodessa. Korvattavat kustannukset koostuvat kunnan Ohjaamoon siirtyneen asiantuntijan sijalle rekrytoidun henkilön palkkakustannuksista. Maksatushakemuksen käsittelyssä hyödynnetään tulotietorekisteristä saatavia tulotietoja ko. ajalta.

Avustuksen maksatusta voivat hakea Ohjaamotoimintaan myönteisen avustuspäätöksen saaneet hankkeet.

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

› Noudata avustuksen maksatushaussa Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia: Kuntien kannustinmalli ohjaamotoimintaan -valtion erityisavustuksen maksatus (suomi.fi)

Lisätietoja muualla verkossa

Lisätietoa valtion erityisavustuksista muualla verkossa.