Maahanmuutto ja kotoutuminen

Svenska | English

KEHA-keskus maksaa kunnille kotoutumiskorvaukset sekä hakemuksesta edustajien palkkiot ja kulukorvaukset.

Maahanmuuton korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille

KEHA-keskus maksaa maahanmuuton korvauksia kunnille ja hyvinvointialueille. Maksaminen edellyttää kunnilta ELY-keskuksen kanssa solmittua sopimusta kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sekä kotouttamisohjelmaa.

Laskennalliset korvaukset maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille kuukausittain automaattisesti.

Erillisestä hakemuksesta korvausta maksetaan kunnan tekemästä alkukartoituksesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, tulkkauspalvelusta, kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumisesta, erityiskustannuksista, paluumuuttoavustuksesta, sekä laskennallista korvausta ihmiskaupan uhreista ja heidän perheenjäsenistään.

Pakolaisten kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia tuetaan lisätuella. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa kiintiöpakolaiset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Lisätuki myönnetään Suomeen kiintiöpakolaisina saapuvista henkilöistä, jotka UNHCR on määritellyt heidän tilanteensa vuoksi kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitseviksi.

Kunnat voivat hakea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten lisätuen maksatusta KEHA-keskukselta.

Noudata korvaushakemuksen jättämisessä Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia.

Pakolaisten kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki – korvaushakemuksen tarkemmat ohjeet ja asiointikanavat (suomi.fi)

Laskennallisen korvauksen lisäosa pakolaisia vastaanottaville kunnille

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kuntaan saapuneiden kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta. Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa.

Laskennallisen korvauksen lisäosan maksatusta haetaan KEHA-keskukselta edellisenä vuonna kuntaan saapuneiden kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta.

Noudata korvaushakemuksen jättämisessä Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia.

Laskennallisen korvauksen lisäosa pakolaisia vastaanottaville kunnille – korvaushakemuksen tarkemmat ohjeet ja asiointikanavat (suomi.fi)

Lisätuki kuntien kotoutumiseen liittyvissä tehtävissä toimivan uuden työntekijän palkkaamiseen

Avustuksella mahdollistetaan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen lisäresursointi kunnissa korvaamalla kiintiöpakolaisia vastaanottavan kunnan työntekijän palkkakustannuksia.

Lisätuki kuntien kotoutumiseen liittyvissä tehtävissä toimivan uuden työntekijän palkkaamiseen – tarkemmat ohjeet ja asiointikanavat (suomi.fi)

Alaikäisenä yksin Suomessa olevien oleskeluluvan saanneiden turvapaikanhakijoiden edustajakorvaus 

KEHA-keskus maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa.

Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa,  Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin käytetään oheisia lomakkeita. Jos alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.

Lisätietoa korvaushakemuksen jättämisestä saat sähköpostitse osoitteesta maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi.