Maahanmuutto ja kotoutuminen

Svenska | English

KEHA-keskus maksaa kunnille kotoutumiskorvaukset sekä hakemuksesta edustajien palkkiot ja kulukorvaukset.

Kotoutumiskorvaukset kunnille

KEHA-keskus maksaa korvauksia kunnille, joilla on sopimus ELY-keskuksen kanssa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sekä voimassa oleva kotouttamisohjelma.

Kunnat voivat hakea kotoutumisen edistämistä koskevan lain 1386/2010 mukaisia korvauksia. Tällaisia ovat laskennalliset korvaukset ihmiskaupan uhreista ja heidän perheenjäsenistään, kunnan tekemät alkukartoitukset, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta syntyneet kustannukset, paluumuuttoavustukset ja tulkkauspalvelusta syntyneet kustannukset. Erityiskustannuksia korvataan ELY-keskuksen ja kunnan välillä laadittujen erityiskustannussopimusten perusteella.

Sylvia lisäkorvaukset

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta. Hakuajat ohjeineen ja lomakkeineen löytyvät Kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta.

Sylvia-hankkeen kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki

Sylvia-hanke tukee kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia lisätuella. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa kiintiöpakolaiset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla. Lisätuki myönnetään Suomeen kiintiöpakolaisina saapuvista henkilöistä, jotka UNHCR on määritellyt heidän tilanteensa vuoksi kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitseviksi.

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen lisätukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevista kiintiöpakolaisista KEHA-keskukselta.

Noudata korvaushakemuksen jättämisessä Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia.

Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosa

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia-hankkeen rahoituksella tuetaan pakolaisia vastaanottavia kuntia taloudellisin lisätuin. Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kuntaan saapuneiden, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta. Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa.

Laskennallisen korvauksen lisäosaa haetaan KEHA-keskukselta edellisenä vuonna kuntaan saapuneiden, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta.

Noudata korvaushakemuksen jättämisessä Suomi.fi-palvelussa annettuja ohjeita ja asiointikanavia.

Alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajakorvaus

KEHA-keskus maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa.

Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa,  Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin käytetään oheisia lomakkeita. Jos alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.

Lisätietoa korvaushakemuksen jättämisestä saat sähköpostitse osoitteesta maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi.