Myyntilaskutusta koskeva oikaisuvaatimusosoitus

 Svenska

ELY-keskusten myyntilaskuja koskevat oikaisuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitetaan maksun määränneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon (ELY-keskus) kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  1. Oikaisua vaatineen nimi ja yhteystiedot
  2. ELY-keskuksen lasku, jota vaaditaan muutettavaksi (liitteenä joko alkuperäisenä tai kopiona)
  3. Millaista oikaisua vaaditaan
  4. Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköpostin lisäksi omalla vastuullaan myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Oikaisuvaatimus on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolojan päättymistä.

Vastuu viranomaiselle osoitetun sähköisen viestin perille menosta on sen lähettäjällä. Oikaisuvaatimuksen toimittamisesta telekopiona tai sähköpostitse säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

> ELY-keskusten kirjaamojen yhteystiedot.pdf

Anvisning om hur man begär omprövning i fråga om avgifter

Omprövningsmyndighet

En betalningsskyldig som anser att det har skett ett fel i samband med påförandet av en avgift kan begära omprövning av den närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) som påfört avgiften. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns i bifogade tabell.

Tidsfrist för omprövningsbegäran

Begäran om omprövning ska inlämnas till NTM-centralen inom sex (6) månader från det att avgiften påfördes. Tidsfristen börjar löpa från det datum fakturan över tillsynsprestationen utfärdades.

Omprövningsbegärans innehåll

 Dessa uppgifter bör ingå i begäran om omprövning:

  1. namn på och kontaktuppgifter till den som begär omprövning
  2. vilken faktura av NTM-centralen som omprövningsbegäran gäller
  3. hurdan omprövning som begärs
  4. på vilka grunder omprövning begärs

 Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Fakturan ska bifogas i original eller som kopia, liksom även andra uppgifter som ligger till grund för avgiften.

 Inlämnande av omprövningsbegäran

Begäran om omprövning ska lämnas in till NTM-centralens registratorskontor. Omprövningsbegäran kan, på avsändarens egen risk, även skickas in per post, genom bud, som telekopia eller per e-post. Den ska inlämnas i så god tid att den kommit fram senast den sista dagen av tidsfristen, inom myndighetens kontorstid.

Avsändaren ansvarar för att elektroniska meddelanden som skickas till myndigheten kommer fram. Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) innehåller närmare bestämmelser om inlämnande av omprövningsbegäran som telekopia eller per e-post.

 > Kontaktuppgifter till_NTM-centralernas registratorskontor.pdf