Näringar

Suomi | English

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) betalar på ansökan ut de energistöd, investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte samt ersättningar till rederier för sjömäns resor som NTM-centralerna beviljar. När företag beviljats tränings- och utbildningstjänster som utvecklingstjänster behandlar även UF-centret dessa tjänsteleverantörers räkningar. 

Information om NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbildnings- och träningsupphandlingar (ntm-centralen.fi)

Företagsutvecklingstjänster

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

Staten stöder den finländska sjöfarten bland annat genom att ersätta rederierna för kostnaderna för besättningens resor. Ersättning för resekostnader är statligt stöd till rederier som regleras på EU-nivå i riktlinjerna för sjötransport. UF-centret sköter handläggningen av den ersättningsansökningar.

Ersättning betalas endast för kostnader som föranleds av resor för arbetstagare i anställningsförhållande. Utanför rätten till ersättning bl.a. resor för personer som genomgår arbetspraktik när praktik inte utförs i ett anställningsförhållande. En förutsättning för erhållande av ersättning är att arbetet har utförts på ett finskt fartyg. Arbetsgivaren behöver däremot inte vara ett finskt rederi, utan det räcker att fartyget seglar under finsk flagg.

När du lämnar in ansökan, följ instruktioner och kanaler i Suomi.fi tjänsten.

Ansök om ersättning elektronisk i regionförvaltningens e-tjänst. Läs den ytterligare informationen och fyll i ansökan om ersättning noggrant.