Näringar och integration

Suomi | English

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) betalar på ansökan ut de energistöd, investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte samt ersättningar till rederier för sjömäns resor som NTM-centralerna beviljar. När företag beviljats tränings- och utbildningstjänster som utvecklingstjänster behandlar även UF-centret dessa tjänsteleverantörers räkningar. Dessutom betalar UF-centret på ansökan integrationsersättning till kommunerna samt representanters arvoden och kostnadsersättningar.

Företagsutvecklingstjänster

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.

Integrationsersättningar för kommuner

Arbets- och näringsministeriet samt UF-centret har granskat anvisningarna för kommunerna beträffande ansökning av ersättning för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration. UF-centret har gett kommunerna och NTM-centralerna följande anvisningar.

Sylvia-tilläggsstöd

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Följ med informationen och ansökningstiderna för Sylvia-projektet som publiceras på webbplatsen integration.fi. Ochså anvisningar och blanketter har publicerats på webbplatsen.

Sylvia-projektets tilläggsstöd för mottagande av akuta fall

Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot akuta fall. Akuta fall är sådana kvotflyktingar som enligt UNHCR:s definition är i behov av akut vidarebosättning. Syftet med beredskapen är att de akuta fallen ska kunna utplaceras i kommunerna inom en sådan tidsram som den brådskande vidarebosättningen kräver.

Kommunerna kan via Sylvia-projektet ansöka om tilläggsstöd från UF-centret för mottagna akuta fall.

När du lämnar in ansökan, följ instruktioner och kanaler i Suomi.fi tjänsten.

Sylvia-projektets tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen

Kommunerna kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för mottagande av personer som har fått internationellt skydd och kommit till kommunen. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för utveckling av mottagnings- och integrationstjänster i kommunerna för personer som har fått internationellt skydd.

Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för mottagande av personer som har fått internationellt skydd och kommit till kommunen föregående år lämnas till UF-centret.

När du lämnar in ansökan, följ instruktioner och kanaler i Suomi.fi tjänsten.

Ersättning för företrädare för ensamkommande minderåriga asylsökande

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) betalar på ansökan arvode till en företrädare som förordnats för ett barn på basis av den tid som använts till företrädarens uppgifter och ersättning för kostnaderna för företrädandet, om företrädaren har förordnats med stöd av lagen om främjande av integration eller lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och barnet har beviljats uppehållstillstånd.

När ett barn som beviljats internationellt skydd beviljas uppehållstillstånd betalar Migrationsverket företrädarens arvode och ersättning för hens kostnader fram till att beslutet om uppehållstillstånd har delgetts sökanden, inklusive delgivningsdagen. Vidstående blanketter kan användas för att ansöka om företrädarens arvode och ersättningar från UF-centret. Om den minderåriga personen inte har uppehållstillstånd eller om beslutet om uppehållstillstånd är negativt ska man ansöka om ersättningar från Migrationsverket. Rätten till företrädarens arvode och ersättning för kostnader upphör när personen som företräds beviljas finskt medborgarskap.

Ytterligare information om att lämna in ansökan om ersättningar kan fås via flyttning.uf-centret@ntm-centralen.fi

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

Staten stöder den finländska sjöfarten bland annat genom att ersätta rederierna för kostnaderna för besättningens resor. Ersättning för resekostnader är statligt stöd till rederier som regleras på EU-nivå i riktlinjerna för sjötransport. UF-centret sköter handläggningen av den ersättningsansökningar.

Ersättning betalas endast för kostnader som föranleds av resor för arbetstagare i anställningsförhållande. Utanför rätten till ersättning bl.a. resor för personer som genomgår arbetspraktik när praktik inte utförs i ett anställningsförhållande. En förutsättning för erhållande av ersättning är att arbetet har utförts på ett finskt fartyg. Arbetsgivaren behöver däremot inte vara ett finskt rederi, utan det räcker att fartyget seglar under finsk flagg.

När du lämnar in ansökan, följ instruktioner och kanaler i Suomi.fi tjänsten.

Ansök om ersättning elektronisk i regionförvaltningens e-tjänst. Läs den ytterligare informationen och fyll i ansökan om ersättning noggrant.