Näringar och integration

Suomi | English

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) betalar på ansökan ut de energistöd, investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte samt ersättningar till rederier för sjömäns resor som NTM-centralerna beviljar. När företag beviljats tränings- och utbildningstjänster som utvecklingstjänster behandlar även UF-centret dessa tjänsteleverantörers räkningar. Dessutom betalar UF-centret på ansökan integrationsersättning till kommunerna samt representanters arvoden och kostnadsersättningar.

Näringsstöd

Vänligen skicka in tjänsteleverantörers fakturor som e-faktura.

Faktureringsadress:
NTM-centralen i Södra Savolax
EDI-kod: 00372296962117, E-fakturan förmedlas av OpusCapita Group Oy

NTM-centralen i Tavastland
EDI-kod 00372296962114, E-fakturan förmedlas av OpusCapita Group Oy

NTM-centralen i Mellersta Finland
EDI-kod: 00372296962120, Förmedlarkod (OpusCapita): 003710948874

NTM-centralen i Norra Österbotten
EDI-kod 00372296962123, Förmedlarkod (OpusCapita): 003710948874

Integrationsersättningar för kommuner

Arbets- och näringsministeriet samt UF-centret har granskat anvisningarna för kommunerna beträffande ansökning av ersättning för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration. UF-centret har gett kommunerna/NTM-centralerna följande anvisningar den 31 november 2016.

Ytterligare information om ärendet finns på NTM-centralernas webbplatser samt arbets- och näringsministeriets invandrartjänster på www.integration.fi.

Sylvia-tilläggsstöd

Sylvia-projektet kommer att fortsätta. Följ med informationen som publiceras på webbplatsen www.integration.fi.
De nya ansökningstiderna för Sylvia-projektet samt anvisningar och blanketter har publicerats på webbplatsen ”Sylvia”

Ersättning för företrädare för ensamkommande minderåriga asylsökande

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) betalar på ansökan arvode till en företrädare som förordnats för ett barn på basis av den tid som använts till företrädarens uppgifter och ersättning för kostnaderna för företrädandet, om företrädaren har förordnats med stöd av lagen om främjande av integration eller lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och barnet har beviljats uppehållstillstånd.

När ett barn som beviljats internationellt skydd beviljas uppehållstillstånd betalar Migrationsverket företrädarens arvode och ersättning för hens kostnader fram till att beslutet om uppehållstillstånd har delgetts sökanden, inklusive delgivningsdagen. Vidstående blanketter kan användas för att ansöka om företrädarens arvode och ersättningar från UF-centret. Om den minderåriga personen inte har uppehållstillstånd eller om beslutet om uppehållstillstånd är negativt ska man ansöka om ersättningar från Migrationsverket. Rätten till företrädarens arvode och ersättning för kostnader upphör när personen som företräds beviljas finskt medborgarskap.

Under januari 2017 kommer blanketterna av flyttas till suomi.fi portalen som pdf-blanketter som kan skrivas ut.

Migrationsverkets blanketter

Följ med informationen på denna sida samt utbildningsutbudet här (integration.fi).

Ytterligare information om att lämna in ansökan om ersättningar kan fås via flyttning.uf-centret@ntm-centralen.fi