Miljö

Suomi | English

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar miljöministeriets förvaltningsområdes prövningsbaserade statsunderstöd för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården samt avfallshantering i fjällområden. Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland understöd för projekt inom hållbar utveckling samt miljöfostran och miljöupplysning som har riksomfattande betydelse.

NTM-centralerna beviljar även understöd för vattenförsörjningen. NTM-centralen i Birkaland beviljar statliga understöd till utredning av områdets förorening och sanering av det förorenade området och understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader. NTM-centralen i Kajanaland beviljar understöd för åtgärder för att motverka främmande art. NTM-centralen i Nyland beviljar understöd för närrekreation och för grönområden till kommuner, och NTM-Centralen i Norra Österbotten beviljar understöd för att främja vattenkontroll inom jord- och skogsbruket.

UF-centret ansvarar för utbetalningen av understöden.

Ansök om utbetalning

Om understödsansökan har lämnats in elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst, ska utbetalningsansökan lämnas in via fliken Utbetalning i e-tjänstens ärendetjänst.

Om du har sökts understödet på en pappersblankett, hittar du ochså blanketten för ansökan om utbetalning på Suomi.fi -service. Utbetalningsansökan bifogas till NTM-centralens allmänna ärendeblankett och skickas direkt till den NTM-centrals registratorkontor som gjort finansieringsbeslutet eller per post till UF-centret betalningsenheten.

Information om läget

Behandlingen av ansökningar om utbetalning av avstående från oljeuppvärmning pågår. Utbetalningsansökningarna behandlas i den ordning de inkommit. Utbetalningsansökan kan lämnas in först efter ett positivt beslut om understöd. Om ansökan om understöd eller utbetalning har gjorts elektroniskt, får kunden en mottagningskvittens när behandlingen av ansökan har inletts.

Ta en noggrann titt på anvisningen över ansökning av utbetalning av bidrag för oljeuppvärmningssystem och ändring av uppvärmningsmetod från oljeuppvärmning  till andra uppvärmningsmetoder i småhus.

Checklista för projektstarten och ansökningsskedet för utbetalningen - borttangning av oljeuppvärminingssystem, ändring av uppvärminingssystem och ändring av uppvärmningsmetod från oljeuppvärmning (suomi.fi)

För närvarande behandlas ansökningar om utbetalning av avstående från oljeuppvärmning som inkommit 24.4.2022. Situationen uppdateras en gång i veckan. Kopior av fakturor bifogade till betalningsansökan för förvärv av det nya systemet, borttagande av det gamla systemet och betalningskvitton för betalning av fakturor påskyndar behandlingen. Ansökningar behandlas i ankomstordern.

Understöd för projekt inom programmet Tillväxt av vattenkompetens och internationalisering

Programmet Tillväxt av vattenkompetens och internationalisering finansierar projekt som ökar internationaliseringen av den finländska vattenkompetensen. Under programmet genomförs två ansökningsomgångar för understöd. Den första ansökningstiden för understödet är 8.2–29.4.2022 och den andra i början av 2023.

Understödsbesluten ges av NTM-centralen i Södra Savolax och UF-centret hanterar utbetalningen av understöden.

Understödet kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och affärsverk. Understödet kan inte beviljas privatpersoner. 

I projektansökan understöds projekt som

  • skapar och utvecklar samarbetet mellan aktörerna inom vattenbranschen,
  • främjar aktörernas förutsättningar att delta i internationell verksamhet inom vattenbranschen,
  • främjar utveckling, testning eller internationalisering av lösningar inom vattenbranschen, eller
  • som på andra sätt stärker kompetensen, tillväxten och internationaliseringen inom vattenbranschen.

När du lämnar in ansökan, följ instruktioner och kanaler i Suomi.fi tjänsten. Ansök understödet elektronisk i regionförvaltningens e-tjänst. Läs den ytterligare informationen och fyll i ansökan noggrant.

På webben