Miljö

Suomi | English

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar miljöministeriets förvaltningsområdes prövningsbaserade statsunderstöd för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården samt avfallshantering i fjällområden. Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland understöd för projekt inom hållbar utveckling samt miljöfostran och miljöupplysning som har riksomfattande betydelse. NTM-centralerna beviljar även understöd för vattenförsörjningen. NTM-centralen i Birkaland beviljar statliga understöd till utredning av områdets förorening och sanering av det förorenade området och understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader. NTM-centralen i Kajanaland beviljar understöd för åtgärder för att motverka främmande art. NTM-centralen i Nyland beviljar understöd för närrekreation och för grönområden till kommuner, och NTM-Centralen i Norra Österbotten beviljar understöd för att främja vattenkontroll inom jord- och skogsbruket. UF-centret ansvarar för utbetalningen av understöden.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ansök om utbetalning

Om understödsansökan har lämnats in elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst, ska utbetalningsansökan lämnas in via fliken Utbetalning i e-tjänstens ärendetjänst.

Om understödet har sökts på en pappersblankett finns blanketten för ansökan om utbetalning på serviceportalen suomi.fi. Utbetalningsansökan bifogas till NTM-centralens allmänna ärendeblankett och skickas direkt till den NTM-centrals registratorkontor som gjort finansieringsbeslutet eller per post till ett av  betalningsenhetens verksamhetsställen.

Information om läget

Behandlingen av ansökningar om utbetalning av avstående från oljeuppvärmning pågår. Utbetalningsansökningarna behandlas i den ordning de inkommit. Utbetalningsansökan kan lämnas in först efter ett positivt beslut om understöd. Om ansökan om understöd eller utbetalning har gjorts elektroniskt, får kunden en mottagningskvittens när behandlingen av ansökan har inletts.

Ta en noggrann titt på anvisningen över ansökning av utbetalning av bidrag för oljeuppvärmningssystem och ändring av uppvärmningsmetod från oljeuppvärmning  till andra uppvärmningsmetoder i småhus

För närvarande behandlas ansökningar om utbetalning av avstående från oljeuppvärmning som inkommit 16.11.2021 (situationen uppdateras en gång i veckan). Kopior av fakturor bifogade till betalningsansökan för förvärv av det nya systemet och betalningskvitton för betalning av fakturor påskyndar behandlingen.

Handläggningen på bidragsansökan kan följas på NTM-centralens webbplats från denna länk

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon, tfn 029 502 0900

På webben