Sv_2.png

Suomi English

Gottgörelsebelopp | AnsökänKomplettering av ansökan | Återbäring av överbetald gottgörelse

Sökningen slutade 31.8.2020.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning

Gottgörelse kan beviljas företag vars genomsnittliga försäljning under perioden 4.4–31.5.2020 av begränsningsskyldigheten har varit lägre beroende på typen av företag antingen för

 • Januari-februari 2020 eller
 • jämfört med den genomsnittliga försäljningen i april-maj 2019.

Granskningen görs för den period som har varit större för sökanden.

Företag vars faktiska försäljning under begränsningsskyldigheten är lika stor som den genomsnittliga försäljningen under jämförelseperioderna kan inte få gottgörelse. Dessutom omfattar gottgörelsen inte personalrestauranger verksamhet inte begränsades dvs. tjänster som erbjuds enbart till personal/begränsade personer och företag som är i konkurs.

Gottgörelse beviljas för hyror för lokaler, kostnader för VVS och elektricitet samt liknande oflexibla löpande utgifter som åligger företagaren, alltså inte råvaruanskaffningar eller lönekostnader och inte heller investeringskostnader.

Gottgörelsebelopp

Gottgörelsebeloppet är 15 % av försäljningsbaserat jämförelsetal upp till högst 1 miljoner euro och 5 % av överstigande belopp. Det maximala ersättningsbeloppet är 500 000 euro.

Som grund för beräkningen av gottgörelse:

 • En ändring som beror på begränsningsskyldigheten för försäljningen under perioden 4.4–31.5.2020 ställs i proportion till de tidigare jämförelseperioderna 2020 eller 2019.
 • Gottgörelse betalas ut totalt 58 dagar begränsningsskyldigheten.
 • Som bakgrundsinformation används uppgifter som företaget har meddelat skattemyndigheten i sin mervärdesbeskattning.

Gottgörelsen betalas i regel utan ansökan såsom s.k. massbetalning
>> Arbets- och näringsministeriets tillkännägivande åt förplägnadsföretag (pdf)

1) Företag i huvudsaklig verksamhet som har lämnat in en mervärdesskattedeklaration 4/2020 till skattemyndigheten.

>> Gottgörelsen betalas automatiskt ut i två delbetalningar i form av en s.k. massbetalning på grundval av skattemyndighetens uppgifter och kräver inga åtgärder från företagets sida.

2) Företag som inte har en inlämnad mervärdesskattedeklaration för 4/2020 till skattemyndigheten eller som är ett företag med annan huvudsaklig verksamhet eller en personalrestaurang.

>> Gottgörelse betalas efter ansökan som lämnats in av företaget. Ansökan ska lämnas in senast den 31.8.2020.

Huomio.png Du kan kontrollera om företaget omfattas av automatisk massbetalning eller ansökningsförfarande med hjälp av en webbförfrågan baserad på FO-nummer

Gottgörelse som betalas som massbetalning betalas i två rater.
Att få gottgörelse kräver inte åtgärder från företaget

Grunden för beräkning av den första delraten av gottgörelsen som skall betalas i förskott till dem som omfattas av massbetalning är

Januari / februari 2020 eller april / maj 2019 månadsförsäljning (jämförelsetal) * 0,75 (antagande av försäljningsminskning) * 0,15 (gottgörelsedel) = gottgörelsebelopp.

UF-centret ser till att företaget får bästa möjliga jämförelse.

Förskottsbetalningen visas på mottagarens kontoutdrag som en referens till "MARA-gottgörelse för begränsning av verksamheten www.keha-keskus.fi". Förskottet betalas ut enligt bankkontouppgifterna som företaget givit Skatteförvaltningen.

Slutbetalningen betalas ut på basis av minskningen av den faktiska försäljningen i april jämförd med den förmånligaste referenstidpunkten enligt följande beräkning:

Genomsnittlig försäljning upp till 1 miljon euro: företagets gottgörelseandel för begränsningsperioden är 15%, i vilket fall beräkningsformeln är som följer: (minskning i april månads försäljning jämfört med jämförelsemånadernas genomsnittsförsäljning) * 15%* 1/30 * 58 - förskottsutbetalning = slutlig gottgörelse.

Förskottsbetalningen dras av från den slutliga betalningen av gottgörelsen, som inte kan göras förrän efter den 12 juni på grundval av de mervärdesskattuppgifter som kommer att användas.

Den slutliga betalningen visas på mottagarens kontoutdrag som en referens till "MARA-gottgörelse för begränsning av verksamheten www.keha-keskus.fi". Förplägningsföretaget får ett skriftligt beslut om gottgörelse för begränsning av verksamheten jämte anvisningar om rättelseyrkande.

OBS! Om ingen mervärdesskattedeklaration lämnats in under april månad kan ingen slutlig utbetalning göras.

 

Ansökän om gottgörelse för verksamhetsbegränsingar 

Om ditt företag inte omfattas av automatisk utbetalning söks stöd i en rat och med ansökan. Ansökningen är öppen fram till 31.8.2020.
(= Företag som inte har en inlämnad mervärdesskattedeklaration för 4/2020 till skattemyndigheten eller som är ett företag med annan huvudsaklig verksamhet eller en personalrestaurang.)

Som gottgörelse för begränsningstiden kan betalas högst det belopp som skulle antecknas i de inkomstkalkylscheman som anges i bokföringsförordningen (1339/1997) samt i förordningen om uppgifter om små- och mikroföretags bokslut (1753/2015) under rubriken Övriga kostnader för affärsverksamheten, minskat med den försäkringsersättning som eventuellt erhållits för avbrott i verksamheten.

För att verifiera detta måste ansökan innehålla information om eventuell ersättning som försäkringsbolaget betalar till företaget under begränsningsperioden, i vilket fall den kommer att dras av från ersättningen för begränsningsperioden.

Ansök om stöd främst med hjälp av det elektroniska formuläret:

 • Fyll i ansökan noggrant och bifoga eventuella bilagor. Detta påskyndar behandlingstiden av ansökan.
 • Du får tillgång till e-tjänsten via länken nedan genom att välja inloggningsknappen längst upp till höger på skärmen välj språk vid knappen bredvid. Detta öppnar en autentisering för vilken du behöver ett starkt autentiseringsverktyg (till exempel bank kod, certifikatkort eller mobil ID) och därefter öppnas formuläret direkt för att fyllas i.
 • Ansökningsanvisning (pdf)

>> Till e-tjänsten (Sökningen slutade 31.8.2020)

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, kan ansökan också lämnas in per post eller e-post till UF-centrets registratur.

 • Utskrivbart ansökningsformulär (pdf)
 • Ansökningsformulär som ska sparas (doc)

E-post: kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
Postadress: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, PL 1000, 50101 Mikkeli

Ansökan kan kompletteras:

 • Komplettering av ansökan skickas elektroniskt till kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
 • Ange ordet komplettering och namnet på din ursprungliga ansökan i meddelandets rubrik (antingen Ersättning för gottgörelse för begränsning av förplägnadsverksamhet eller Ersättning för stöd till återanställning för förplägnadsbranschen).
 • Ange företagets namn och FO-nummer i meddelandets rubrik och ärendet kompletteringen gäller.
 • Lägg till en eventuell tidigare erhållen ärendenummer i rubriken (kunden får ett ärendenummer när han eller hon sköter sina ärenden elektroniskt)

Om UF-centret begär att komplettera ansökan, skicka in begärda tillägg inom den angivna tidsfristen eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

När UF-centret har fått tillräcklig och korrekt information för att avgöra ärendet om stödansökan kommer det att fatta ett överklagbart beslut. Beslutet tillställs den som ansöker om understöd.

Återbäring av överbetald gottgörelse

Om ni har fått ett beslut om återbetalning av överbetald gottgörelse:

Betala överbetald gottgörelse till UF-centrets inkomstkonto FI96 5000 0120 3179 78, OKOYFIHH, skriv i meddelandefältet MARA-stöd återbetalning, diarienummer och företagets FO-nummer.