Sv_2.png

Suomi   |   English

Situationsinformation | Nyheter

Tillfälliga stöd och gottgörelser

Ansökningen öppnades 5.6.2020

Förplägningsverksamheten begränsades kraftigt av lagstiftning för att förhindra spridning av coronavirus 4.4–31.5.2020. Riksdagen krävde begränsningar vid godkännande av ersättning för rimliga kostnader och åtgärder för att mildra effekterna.

Modellen består av två komplementära delar, som båda kan erhållas.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning

  • Rimlig ersättning för de kostnader som uppkommit under begränsningsskyldigheten.  
  • Gottgörelse beviljas för hyror för lokaler, kostnader för VVS och elektricitet samt liknande oflexibla löpande utgifter som åligger företagaren, alltså inte råvaruanskaffningar eller lönekostnader och inte heller investeringskostnader.  
  • Gottgörelsen står i proportion till den förändring som försäljningen av företaget berodde på under den tid som begränsningen gällde.
  • Gottgörelsen betalas i regel utan ansökan såsom s.k. massbetalning. Om ditt företag inte omfattas av automatisk utbetalning söks stöd i en rat och med ansökan (= Företag som inte har en inlämnad mervärdesskattedeklaration för 4/2020 till skattemyndigheten eller som är ett företag med annan huvudsaklig verksamhet eller en personalrestaurang). Ansökningen är öppen fram till 31.8.2020.

Stöd för återanställning  

  • Ersättning till beredskap och förmåga att anställa arbetstagare på en nivå som motsvarar situationen före Corona epidemin när verksamheten inleds efter begränsningstiden.
  • Ersättningen kan också riktas till betalning av inhyrd arbetskraft som skaffats via bemanningsföretag eller underleverantörer.
  • Stödet beviljas och betalas på ansökan av företaget. Ansökan måste lämnas in senast 31.10.2020.

Stöden beviljas och betalas av NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Information om läget

Behandlingen av ansökningarna inleddes i juli efter det att massbetalningarna av gottgörelser för begränsning av verksamheten hade slutförts.

Ansökningssituation 20.10.2020   Ansökningar     Godkända     Avslagna     Utbetalt
Gottgörelse för begränsning av verksamheten
(ansökan öppen fram till 31.8.2020)
1560 706 153 12 508 751 €
Stöd för återanställning
(ansökan öppen fram till 31.10.2020)
3028 1429 234 11 963 000 €

Uppgifterna i tabellen uppdateras på vardagar.

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. För närvarande behandlas ansökningar som inkommit till

  • gottgörelse för verksamhetsbegränsning 12.7.2020
  • stöd för återanställning 31.7.2020

Nyhet 22.9.2020
Fram till söndagen den 20 september har cirka 4 200 ansökningar om coronastöd för förplägnadsbranschen kommit in; sammanlagt 1 800 ansökningar behandlas eller har behandlats (cirka 43 %).


För gottgörelse för begränsning av företagens verksamhet betalades i juni en s.k. massutbetalning på cirka 74,49 miljoner euro till de förplägnadsföretag i huvudsyssla som hade lämnat in en momsanmälan för 4/2020 till skattemyndigheten i tid. Av de stöd som betalats ut i förskott har ca 3 miljoner euro återkrävts, och av dessa har företagen redan betalat hälften. Cirka 180 rättelseyrkanden har lämnats in och de behandlas som bäst.

Den slutliga granskningen av massutbetalningen pågår nu och det slutliga gottgörelsebeloppet torde uppgå till cirka 73 miljoner euro.

För företag som inte omfattades av massutbetalningen kunde gottgörelse sökas separat under tiden 5.6–31.8. Inom utsatt tid inkom drygt 1 500 ansökningar och av dessa har redan mer än en tredjedel behandlats fram till den 20 september 2020. Genom besluten som fattats hittills har landskapen fått gottgörelse för näs-tan 9 miljoner euro till sammanlagt cirka 420 företag. UF-centret hade som mål att behandla ansökningarna före utgången av september, men på grund av tilläggsutredningarna sträcker sig behandlingstiden in i okto-ber.
Sedan den 5 juni har cirka 2 600 företag ansökt om stöd för återanställning. I början av ansökningstiden kom det in nästan 150 ansökningar per dag, men detta har nu minskat till några tiotal per dag. Antalet ansökningar har dock ökat i september. Ansökan är öppen till slutet av oktober.

Fram till den 20 september har nästan 11,6 miljoner euro betalats ut till över 1 000 företag. Cirka 170 beslut har avslagits. De vanligaste orsakerna till avslag har varit t.ex. saknade löne- eller hyressummor. Dessutom har koncerners ansökningar behandlats som en helhet, vilket har lett till att enskilda ansökningar avslagits.
Ansökningarna om gottgörelse för begränsning av verksamheten samt stöd för återanställning behandlas i den ordning de inkommit. Via länken i slutet av nyheten om behandlingssituationen kan du se kolumnin-formation.

Utvärdering och uppföljning pågår

Enligt utbetalningsdirektör Pauliina Smolander vid UF-centret har man börjat utvärdera coronastöden med hjälp av rapportering om Statistikcentralens kvartalsuppföljning. Uppgifterna skickas från årets andra kvartal (4–6/2020). Dessutom granskar Statens revisionsverk och arbets- och näringsministeriet de företagsstöd som syftar till att mildra effekterna av covid-19-epidemin. Stöden inom förplägnadsbranschen omfattas av granskningen.

Att beakta i kundrådgivningen

Eftersom ansökningssituationen har lugnat ner sig, upphör den temporära telefonrådgivningen och e-posttjänsten som ordnats för MARA-undantagsfinansieringen den 31 september 2020. Förfrågningar om stöd inom förplägnadsbranschen skickas till adressen maksatukset.keha@ely-keskus.fi. Allmän rådgivning om företagsstöd fås fortfarande från FöretagsFinlands telefontjänster tfn 0295 020 500. Öppet vardagar kl. 9–16.15.

Ytterligare information:
Utbetalningsdirektör Pauliina Smolander
maksatukset.keha@ely-keskus.fi

Ansöknings- och beslutssituationen kan följas på webben på företags-, kommun- och landskapsnivå. (Uppgifterna innehåller inte ersättningar som betalats som massbetalning)

 

 

Nyheter och ytterligare information