Sv_2.png

Suomi   |   English

Situationsinformation | BetalningsschematNyheter

Tillfälliga stöd och gottgörelser

Ansökningen öppnades 5.6.2020

Förplägningsverksamheten begränsades kraftigt av lagstiftning för att förhindra spridning av coronavirus 4.4 - 31.5.2020. Riksdagen krävde begränsningar vid godkännande av ersättning för rimliga kostnader och åtgärder för att mildra effekterna.

Modellen består av två komplementära delar, som båda kan erhållas.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning

 • Rimlig ersättning för de kostnader som uppkommit under begränsningsskyldigheten.  
 • Gottgörelse beviljas för hyror för lokaler, kostnader för VVS och elektricitet samt liknande oflexibla löpande utgifter som åligger företagaren, alltså inte råvaruanskaffningar eller lönekostnader och inte heller investeringskostnader.  
 • Gottgörelsen står i proportion till den förändring som försäljningen av företaget berodde på under den tid som begränsningen gällde.
 • Gottgörelsen betalas i regel utan ansökan såsom s.k. massbetalning. Om ditt företag inte omfattas av automatisk utbetalning söks stöd i en rat och med ansökan (= Företag som inte har en inlämnad mervärdesskattedeklaration för 4/2020 till skattemyndigheten eller som är ett företag med annan huvudsaklig verksamhet eller en personalrestaurang). Ansökningen är öppen fram till 31.8.2020.

Stöd för återanställning  

 • Ersättning till beredskap och förmåga att anställa arbetstagare på en nivå som motsvarar situationen före Corona epidemin när verksamheten inleds efter begränsningstiden.
 • Ersättningen kan också riktas till betalning av inhyrd arbetskraft som skaffats via bemanningsföretag eller underleverantörer.
 • Stödet beviljas och betalas på ansökan av företaget. Ansökan måste lämnas in senast 31.10.2020.

Stöden beviljas och betalas av NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

I form av massbetalning till förplägnadsföretag har betalats gottgörelser för begränsning av verksamheten 74 miljoner euro

Situationsinformation 2.7.2020

Gottgörelse för begränsning av förplägnadsbranschen har fram till den 30 juni 73,9 miljoner euro betalats ut till 7 016 företag i form av massbetalningar.

Gottgörelserna betalades i juni i två delbetalningar till de företag som omfattades av massbetalningen. Den första delbetalningen betalades ut på grundval av information från Skatteförvaltningen den 5.6 och på grundval av den beräkningsformel som föreskrivs för den uppskattade försäljningsminskningen. Slutbetalningen betalades ut på basis av de faktiska försäljningsuppgifter som erhållits den 18 juni av Skatteförvaltningen. Slutbetalningen visas på kontona i enlighet med normala bankdagar med referens "MARA-gottgörelse verksamhetsbegränsning www.uf-centret.fi". Dessutom sänds ett skriftligt beslut jämte anvisningar om hur man begär omprövning till företagen.

För de som omfattades av massbetalningen är det företag som inte fått slutbetalning än, gäller dem som inte hade lämnat in momsdeklarationen i april som krävs för slutbetalningen inom tidsfristen den 12 juni, samt de företag som utsökningsmyndigheten har infört betalningsförbud. Inget förskott betalades till de företag som omfattas av betalningsförbudet, men det stöd som är fritt från utmätning betalas i en rat. UF-centret kommer att begära dessa företag om ytterligare förklaring av avsaknaden till momsdeklaration och beslut om slutbetalning senast i mitten av juli.

Dessutom behandlas de företag till vilka den förhandsbetalning som betalats ut har överskridit den gottgörelse som grundar sig på den faktiska försäljningsminskningen, dvs. de har fått för mycket gottgörelse. UF-centret kommer att skicka företagsförfrågningar om återbetalning av överbetald gottgörelse under juli månad. I fall den betalade gottgörelsen är mindre än 100 euro återkrävs inte stödet. Det belopp som ska återkrävas uppgår till 2,95 miljoner euro och riktas mot drygt tusen företag.

Läget för behandlingen av ansökningarna

Ansökningar om gottgörelse för begränsningar av verksamheten utanför massbetalningen har mottagits fram till den 30 juni 829 st. och behandlingen har påbörjats. Enligt Pauliina Smolander, betalningsdirektör för UF-centret, är målet att de ansökningar som nu inkommit behandlas inom juli-augusti. Ansökningar kan fortfarande lämnas in fram till den 31.8.2020. Ansökningarna kommer att behandlas snabbt, efter det att massbetalningen är klar.

1 408 st. ansökningar om återanställningsstöd har mottagits fram till den 30 juni. Behandlingen är på god väg. Ansökningar kan lämnas in fram till den 31.10.2020.

Betalningsschemat

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning

 • massbetalning: första raten av gottgörelserna har betalats fram till 18.6.2020
 • massbetalning: slutbetalningen har betalats fram till 30.6.2020
 • behandlingen av ansökningar har inletts

Stöd för återanställning

 • behandlingen av ansökningar och utbetalningen har inletts

Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in.

Nyheter och ytterligare information