Sv_2.png

Suomi   |   English

Situationsinformation | Nyheter

Tillfälliga stöd och gottgörelser

Ansökningen öppnades 5.6.2020

Förplägningsverksamheten begränsades kraftigt av lagstiftning för att förhindra spridning av coronavirus 4.4–31.5.2020. Riksdagen krävde begränsningar vid godkännande av ersättning för rimliga kostnader och åtgärder för att mildra effekterna.

Modellen består av två komplementära delar, som båda kan erhållas.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning

 • Rimlig ersättning för de kostnader som uppkommit under begränsningsskyldigheten.  
 • Gottgörelse beviljas för hyror för lokaler, kostnader för VVS och elektricitet samt liknande oflexibla löpande utgifter som åligger företagaren, alltså inte råvaruanskaffningar eller lönekostnader och inte heller investeringskostnader.  
 • Gottgörelsen står i proportion till den förändring som försäljningen av företaget berodde på under den tid som begränsningen gällde.
 • Gottgörelsen betalas i regel utan ansökan såsom s.k. massbetalning. Om ditt företag inte omfattas av automatisk utbetalning söks stöd i en rat och med ansökan (= Företag som inte har en inlämnad mervärdesskattedeklaration för 4/2020 till skattemyndigheten eller som är ett företag med annan huvudsaklig verksamhet eller en personalrestaurang). Ansökningen är öppen fram till 31.8.2020.

Stöd för återanställning  

 • Ersättning till beredskap och förmåga att anställa arbetstagare på en nivå som motsvarar situationen före Corona epidemin när verksamheten inleds efter begränsningstiden.
 • Ersättningen kan också riktas till betalning av inhyrd arbetskraft som skaffats via bemanningsföretag eller underleverantörer.
 • Stödet beviljas och betalas på ansökan av företaget. 
  Ansökan måste lämnas in senast 31.10.2020.

Stöden beviljas och betalas av NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Information om läget

Behandlingen av ansökningarna inleddes i juli efter det att massbetalningarna av gottgörelser för begränsning av verksamheten hade slutförts.

>>Ansökan och beslutssituationen kan övervakas av företaget, på kommunal och provinsiell nivå här

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. För närvarande behandlas ansökningar som inkommit till

 • stöd för återanställning  --
 • gottgörelse för verksamhetsbegränsning:  --


Nyhet 29.10.2020

Ansökan om återanställning upphör 31.10.
Stöden inom förplägnadsbranschen beräknas uppgå till totalt drygt 123 miljoner euro.
 
Fram till den 27 oktober har stöd till företag inom förplägnadssektorn betalats ut till ett belopp av sammanlagt 12,71 miljoner euro för återanställning. Om ansökningsbeloppen förblir på nuvarande nivå fram till utgången av ansökningstiden 31.10., stiger stödbeloppet till sammanlagt något under 26 miljoner euro. Utbetalningarna av stödet samt efterövervakningen av stödet bedöms ha slutförts i början av nästa år.
 
I fråga om gottgörelse för begränsning av verksamheten, det sammanlagda belopp som betalats i form av massbetalning 73,65 miljoner euro, har dessutom sammanlagt 15,65 miljoner euro betalats ut på basis av ansökninga fram till motsvarande tidpunkt. Framtill slutet av augusti då ansökningstiden tog slut inkom sammanlagt drygt 1 500 ansökningar, varav cirka 500 är för närvarande under behandling eller har inte än tagits till behandling. Gottgörelsen betalas ut under innevarande år.
 
Utbetalningsdirektör Pauliina Smolander berättar att dessa ansökningsprocesser, som byggts på våren med en mycket snabb tidtabell, har visat sig fungera och att det är lätt att ansöka. På samma sätt har samarbetet mellan olika aktörer inom förplägnadssektorn och mellan företag fungerat smidigt. Det är också en positiv omständighet att inte alla företag inom förplägnadsbranschen drabbades av vårens prövningar som förväntades vara stora. Det verkar som om branschen både har kunnat anpassa verksamheten och utveckla en ny affärsverksamhet så att begränsningstiden inte sänkte den förväntade försäljningen överallt, konstaterar Smolander.
 
För mer information: utbetalningsdirektör Pauliina Smolander (utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi)

 

 

 

Nyheter och ytterligare information