Tutkimuslupahakemus

Hakemus salassa pidettävien rekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten on tarkoitettu tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.

Hakemuksessa tulee ilmetä pyydetyn aineiston yksilöinnin lisäksi tutkimuksen/tilaston/selvitystehtävän nimi sekä laatimisesta vastaava taho yhteystietoineen. Myös aineistojen käsittely- ja hävittämistiedot on kuvattava.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu, joka on 52 euroa tunti. Hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin ja sen pohjalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tekemään päätökseen maksullisten suoritteiden hinnastosta.

Jos tietojen hakemiseen joudutaan käyttämään ulkopuolista sovellustoimittajaa, peritään siitä aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla.

Tiedustelut tietojen maksullisuudesta pyydetään kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.