fi_2.png

Svenska  |  English

Tilannetieto | Uutisia

Väliaikaiset tuet ja hyvitykset

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Tuet myöntää ja maksaa KEHA-keskus.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta - Haku päättyi 31.8.2020

  • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
  • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
  • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
  • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille hyvitys myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä

Tuki uudelleentyöllistämiseen - Haku päättyi 31.10.2020

  • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
  • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
  • Tuki myönnetään hakemuksesta

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta

Tilannetieto

Hakemusten käsittely käynnistyi toiminnan rajoittamisen hyvitysten joukkomaksatusten suoritusten jälkeen. Saapuneet hakemukset on käsitelty.

Tietoalusta Myllyn tiedot eivät sisällä joukkomaksatuksena maksettuja hyvityksiä.

26.11.2020

Pienen ravitsemisyrityksen hallinnon rasite kevenee tilinpäätöksen laadinnassa (tem.fi)

18.11.2020: Muutoksia pienyritysten toteumaperusteiseen rajoitukseen - ravitsemisalan tukihakemusten käsittely etenee reippaasti

Marraskuun 17. päivään mennessä ravitsemisalan yrityksille on maksettu tukea uudelleentyöllistämiseen yhteensä 14,81 milj. euroa. Hakemuksista on käsitelty 63 %. Tuen maksatukset sekä niihin toteutettava jälkivalvonta arvioidaan saadun käsiteltyä loppuun ensi vuoden alkupuolella. Tuen yhteensovittamisesta avainhenkilöiden tukemiseen ELY-keskusten ja Business Finlandin kehittämisinstrumenteissa on käyty keskustelua. Näyttää siltä, että merkittävää yhteensovittamista tai päällekkäistä tukea ei olisi.

Toiminnan rajoittamisen hyvityksen osalta joukkomaksatuksena maksetun yht. 73,65 M€ lisäksi hakemusten perusteella on maksettu vastaavaan ajankohtaan mennessä yhteensä 22,01 milj. euroa. Tämän elokuun lopussa päättyneen haun aikana hakemuksia saapui yhteensä reilut 1500 kappaletta ja näistä käsittelemättä tai käsittelyssä on tällä hetkellä noin 200 hakemusta. Tuet saadaan maksettua kuluvan vuoden aikana. Joukkomaksatukseen kohdistuneet oikaisuvaatimukset on saatu käsiteltyä, ja joukkomaksatuksen tarkistustoimet on aloitettu. Toiminnan rajoitusten hyvittämisen päätöksiin kohdistuneiden oikaisuvaatimusten käsittely on aloitettu, ja viimeisten tämän vuoden puolella tehtyjen päätösten oikaisuvaatimusten käsittely tehdään tammikuussa. Toiminnan rajoitusten hyvittämisen kielteisiin oikaisupäätöksiin on tehty kaksi hallintovalitusta, jotka ovat lausunnonantovaiheessa. Ratkaisuja odotetaan alkuvuonna.

Aikaisemmin KEHA-keskuksen sivuilla on uutisoitu toiminnan rajoituksen hyvityksen vaikutuksesta ravitsemisalan yritysten jakokelpoisiin varoihin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Alkuperäinen menettely, joka perustui Euroopan komission edellyttämälle jälkikäteiselle tarkastukselle, ns. toteumaperusteisena rajoituksena, on havaittu erityisesti pienyrityksille raskaaksi menettelyksi. Koska hyvitystä koskeva kansallinen säädös kiinnitettiin EU:n valtiontukikehikossa artiklaan 107.2b (luonnonmullistukset tai muut poikkeukselliset tapahtumat), piti kansallisessa sääntelyssä noudattaa ko. artiklan menettelyjä.  Mara-lain 403/2020 voimaantulon jälkeen on Euroopan komissio kuitenkin 2.7.2020 antanut tiedonannon, jossa valtiontukikehikkoa on muutettu niin, että tuen laskennallisia rajoituksia voidaan poistaa. Mara-lakia ollaan nyt muutamassa niin, että pienyritystä ei koskisi toteumaperusteinen rajoitus, jonka todentaminen aiheuttaisi pienyrityksille merkittävää lisätyötä ja kustannuksia. Pienyrityksillä ei myöskään olisi lain muutoksen jälkeen tarvetta erityiselle tilinpäätösinformaatiolle eikä rajoitusten toteutumista koskevalle tilintarkastukselle. Jos yritykselle kuitenkin on valittu tilintarkastaja lakisääteistä tilintarkastusta varten, tulisi tilintarkastuskertomuksessa antaa tieto em. soveltamisedellytysten täyttymisestä.

Tutustu hallituksen esityksen valmisteluvaiheeseen eduskunnan sivulla (eduskunta.fi)

KEHA-keskus kumoaa seuraavan ohjeen pienyrityksiä koskien: Toiminnan rajoituksen hyvitys vähentää jakokelpoisia varoja. Jos tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, niin vuodelta 2020 laadittavassa tilinpäätöksessä esitettävässä laskelmassa jakokelpoisista varoista  on  vähennettävä saadun hyvityksen määrä. Tämä rajoitus koskee vain vuotta 2020 eli rajoitus ei ulotu myöhempiin tilinpäätöksiin. Hyvitys on veronalaista tuloa ravitsemisyritykselle vuodelta 2020. Se on merkittävä tulona niin tilinpäätökseen kuin veroilmoitukseenkin. Tilinpäätöksessä tulee esitettäväksi myös rajoitusajan tulos (voitto/tappio) samoin kuin sitä vastaava vertailutieto joko huhti-toukokuulta 2019 tai  tammi-helmikuulta 2020 sen mukaan, kummalla kaudella keskimyynti oli suurempi. Jos ravitsemisyrityksen tuloksen pienentymä olisi vähäisempi kuin saatu hyvitys, tulee yrityksen palauttaa KEHA-keskukselle se määrä, jolla hyvitys ylitti rajoituksen. 

Pienyritykseltä ei enää edellytetä saadun hyvityksen määrän kontrollointia lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Sen sijaan KEHA-keskus tulee valvomaan toiminnan rajoitusten hyvitystä saaneiden yritysten osalta Euroopan komission päätöksen (SA.56995(2020/N) mukaisten tukien kertymän. Yrityskohtaiselle tuelle on em. päätöksellä asetettu enimmäisraja 800 000 euroa. Käytännössä KEHA-keskus tutkii Valtiokonttorin myöntämän kustannustuen ja toiminnan rajoitusta koskevan hyvittämisen yhteismäärän ja sen, ettei tuen yhteismäärä ylitä yritystä kohden 800 000 euron maksimitukikattoa. Valvonta toteutetaan vuonna 2021.

Maksatusjohtaja Pauliina Smolander toteaa, että muutos on todella odotettu ja tulee helpottamaan erityisesti tilitoimistojen työtaakkaa tilinpäätösten yhteydessä. Lakimuutosten voimaantulosta tiedotetaan KEHA-keskuksen poikkeusrahoitussivuilla.

29.10.2020: Haku uudelleen työllistämiseen päättyy 31.10.2020 - ravitsemisalan tukia arvioidaan maksettavaksi yhteensä reilut 123 miljoonaa euroa

Lokakuun 27. päivään mennessä ravitsemisalan yrityksille on maksettu tukea uudelleentyöllistämiseen yhteensä 12,71 milj. euroa. Mikäli hakemusmäärät säilyvät hakuajan päättymiseen 31.10. saakka nykyisellä tasolla, tullee tuen määrä olemaan yhteensä vajaat 26 milj. euroa. Tuen maksatukset sekä jälkivalvonta arvioidaan saadun käsiteltyä loppuun ensi vuoden alkupuolella.

Toiminnan rajoittamisen hyvityksen osalta joukkomaksatuksena maksetun yht. 73,65 M€ lisäksi hakemusten perusteella on maksettu vastaavaan ajankohtaan mennessä yhteensä 15,65 milj. euroa. Tämän elokuun lopussa päättyneen haun aikana hakemuksia saapui yhteensä reilut 1500 kappaletta ja näistä käsittelemättä tai käsittelyssä on tällä hetkellä noin 500 hakemusta. Tuet saadaan maksettu kuluvan vuoden aikana

Maksatusjohtaja Pauliina Smolander kertoo, että nämä keväällä hyvin nopealla aikataululla rakennetut hakuprosessit ovat osoittautuneet toimiviksi ja hakeminen helpoksi. Samoin yhteistyö eri ravitsemisalan toimijoiden sekä yrityksien kesken on toiminut sujuvasti. Positiivisena seikkana nähtävissä on myös edelleen se, ettei kevät koetellutkaan kaikkia ravitsemisalan yrityksiä ennakoidun suurena. Näyttää siltä, että alalla on pystytty sekä sopeuttamaan toimintaa että kehittämään uutta liiketoimintaa niin, ettei rajoitusaika kaikkialla laskenutkaan myyntiä oletetun suurena, Smolander toteaa.

21.10.2020: Ravitsemisalan tukia maksettu 21.10. mennessä 98,12 miljoonaa euroa

Toiminnan rajoittamisen hyvitysten hakemusten käsittely alkoi heinäkuussa sen jälkeen, kun automaattiset hyvitykset, yhteensä n. 6 300 yrityksille yht. 73,63 milj.€, oli maksettu nk. joukkomaksatuksena. Haku on päättynyt 31.8.2020.

Kesäkuun alusta lähtien saapuneista 1560 hakemuksesta on käsitelty nyt 60&. Hakemuksia on saapunut myös määräajan 31.8. jälkeen. Tukea on myönnetty 10,85 milj. €. Hakemuskäsittelyn sekä maksatusten rinnalla käsittelyssä ovat lisäksi joukkomaksatuksista saapuneet oikaisupyynnöt sekä selvittelyä odottavat maksut. Joukkomaksatuksen tarkistustoimet saataneen kuitenkin lokakuun aikana valmiiksi. Hakemuskäsittelyssä viiveitä aiheuttaa lisäselvitysten suuri määrä. Lisäselvitysten tarpeet ovat johtuneet pääsääntöisesti yrityksen liikevaihtoon liittyviin tarkennuspyyntöihin. Yritykset ovat toimittaneet kuitenkin vastaukset lähes reaaliajassa ja tuet saatu yrityksille maksuun.

Maksetut toiminnan rajoittamisen hyvitykset ovat veronalaista tuloa. KEHA-keskuksesta halutaankin muistuttaa tilinpäätökseen valmistautuvia yrityksiä seuraamaan aktiivisesti esimerkiksi kirjanpitolautakunnan antamia suosituksia.

Omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista (kirjanpitolautakunta.fi)

Toiminnan rajoituksen hyvitys vähentää siis jakokelpoisia varoja. Mikäli tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, niin vuodelta 2020 laadittavassa tilinpäätöksessä esitettävässä laskelmassa jakokelpoisista varoista  on  vähennettävä saadun hyvityksen määrä.  Tämä rajoitus koskee vain vuotta 2020 eli rajoitus ei ulotu myöhempiin tilinpäätöksiin. Hyvitys on veronalaista tuloa ravitsemisyritykselle vuodelta 2020. Se on merkittävä tulona niin tilinpäätökseen kuin veroilmoitukseenkin. Tilinpäätöksessä tulee esitettäväksi myös rajoitusajan tulos (voitto/tappio) samoin kuin sitä vastaava vertailutieto joko huhti-toukokuulta  2019 tai  tammi-helmikuulta 2020 sen mukaan, kummalla kaudella keskimyynti oli suurempi. Jos ravitsemisyrityksen tuloksen pienentymä olisi vähäisempi kuin saatu hyvitys, tulee yrityksen palauttaa KEHA-keskukselle se määrä, jolla hyvitys ylitti rajoituksen.

Uudelleentyöllistämisen tuen hakeminen on avoinna vielä lokakuun loppuun saakka.

Lokakuun 8. päivään mennessä hakemuksia on saapunut yhteensä 3063 kappaletta, ja joista on 57%. Yhteensä päätöksen saaneille yrityksille on tukea myönnetty 11,96 milj.€. Maksatusjohtaja Pauliina Smolanderin mukaan hakemuksia saapuu edelleen tasaiseen tahtiin muutama kymmenen päivässä. Hakemusten käsittely on nopeutunut entisestään mm. hakemusten hyvän laadun takia ja lisäselvitystarpeet ovat tämän tuen osalta olleet varsin vähäisiä. Hakuaikaa on jäljellä 31.10.2020 saakka.

Myönnettyjen avustusten käyttö valvotaan jälkikäteen toteutettavalla satunnaisotannalla. Tämä tehdään siitä syystä, että tuki on myönnetty ja jopa maksettu ennen kuin yritys oli tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle, eli hakemusten käsittely ja tuen maksaminen on perustettu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään tai vuokratyötä tai alihankintaa koskevaan laskutuksen määrään hyvitysajalta. Valvontatoimet käynnistyvät marraskuussa, kun hakuaika on päättynyt, ja kohdennetaan valittuihin yrityksiin, joilta voidaan pyytää lisäselvitystä työllistämisen tai työn teettämisen toteutuneista kustannuksista hyvitysajalta. KEHA-keskus saa tarkentavia tietoja myös verohallinnolta jälkivalvonnan tueksi. Yrityksellä on velvoite palauttaa liikaa saatua tukea, mikäli  hyvitysajalla työllistettyjä henkilöitä tai maksettuja palkkoja/vuokratyön laskutusta ei kerry vaadittua määrää.

Uutisia ja lisätietoja