fi_2.png

Svenska  |  English

Tilannetieto | Uutisia

Väliaikaiset tuet ja hyvitykset

Haku avautui 5.6.2020.

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta - HAKU ON PÄÄTTYNYT 31.8.2020

  • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
  • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
  • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
  • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille hyvitys myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä

Tuki uudelleentyöllistämiseen

  • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
  • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
  • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Tilannetieto

Hakemusten käsittely käynnistyi heinäkuussa sen jälkeen, kun toiminnan rajoittamisen hyvitysten joukkomaksatukset oli suoritettu.

>>Hakemus- ja päätöstilannetta voi seurata yritys, kunta- ja maakuntatasolta tästä. 
(Tiedot eivät sisällä joukkomaksatuksena maksettuja hyvityksiä, jotka alla.)

>>  Joukkomaksatuksena maksetut toiminnan rajoittamisen hyvitykset kunnittain (xlsx). (Tilanne 24.9.2020, lopullinen listaus tuotetaan lokakuussa)

Hakemustilanne 20.10.2020   Hakemuksia     Hyväksytty     Hylätty     Maksettu  
Hyvitys toiminnan rajoittamisesta 
HAKU ON PÄÄTTYNYT 31.8.2020
1560 706 153 12 508 751 €
Tuki uudelleentyöllistämiseen
(haku auki 31.10.2020 saakka)
3028 1429 234 11 963 000 €

 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä ovat hakemukset, jotka ovat saapuneet

  • toiminnan rajoittamisen hyvittämiseen 12.7.2020
  • uudelleentyöllistämisen tukeen 31.7.2020

 


Uutinen 8.10.2020
Ravitsemisalantukia maksettu 8.10. mennessä lähes 96 milj. euroa.
Hakemusten käsittely etenee hyvin.

Toiminnan rajoittamisen hyvitysten hakemusten käsittely alkoi heinäkuussa sen jälkeen, kun automaattiset hyvitykset, yhteensä n. 6 300 yrityksille yht. 73,63 milj.€, oli maksettu nk. joukkomaksatuksena. Haku on päättynyt 31.8.2020.

Kesäkuun alusta ja määräaikaan 31.8. mennessä saapuneista 1556 hakemuksesta on käsitelty nyt yli puolet. Tukea on myönnetty 10,85 milj. €. Hakemuskäsittelyn sekä maksatusten rinnalla käsittelyssä ovat lisäksi joukkomaksatuksista saapuneet oikaisupyynnöt sekä selvittelyä odottavat maksut. Joukkomaksatuksen tarkistustoimet saataneen kuitenkin lokakuun aikana valmiiksi. Hakemuskäsittelyssä viiveitä aiheuttaa lisäselvitysten suuri määrä. Lisäselvitysten tarpeet ovat johtuneet pääsääntöisesti yrityksen liikevaihtoon liittyviin tarkennuspyyntöihin. Yritykset ovat toimittaneet kuitenkin vastaukset lähes reaaliajassa ja tuet saatu yrityksille maksuun.

Maksetut toiminnan rajoittamisen hyvitykset ovat veronalaista tuloa. KEHA-keskuksesta halutaankin muistuttaa tilinpäätökseen valmistautuvia yrityksiä seuraamaan aktiivisesti esimerkiksi kirjanpitolautakunnan antamia suosituksia. Laissa ravitsemisalan tueksi (L 403/2020) toiminnan rajoittamisen hyvityksen voitonjakokiellosta todetaan seuraavasti:

Ravitsemisyritykselle saataisiin suorittaa rajoitusajalta hyvityksenä enintään se määrä, mikä tulisi merkittäväksi kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista annetussa asetuksessa (1753/2015) säädetyissä tulolaskelmakaavoissa liiketoiminnan muut kulut –nimikkeeseen vähennettynä mahdollisella toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella. Tämän todentamiseksi tilinpäätöksessä olisi esitettävä tieto rajoitusajalta kertyneiden liiketoiminnan muiden kulujen määrästä samoin kuin vakuutuslaitoksen yritykselle mahdollisesti suorittamasta korvauksesta. Sellaisessa poikkeukselliseksi arvioidussa tilanteessa, jossa saadun hyvityksen ja toiminnan keskeytymisestä suoritetun vakuutuskorvauksen yhteissumma on rajoitusajalla syntyneiden liiketoiminnan muiden kulujen määrää suurempi, ravitsemisyritys olisi velvollinen palauttamaan erotuksen KEHA-keskukselle ilman aiheetonta viivytystä.

Tilintarkastuslain (1141/2015) 3 luvun 5 §:n mukaisessa ravitsemisyrityksen tilintarkastuskertomuksessa lausuttaisiin siitä, onko ravitsemisyrityksen saaman hyvityksen ja mahdollisesti toiminnan keskeytymisestä sille suoritetun vakuutuskorvauksen yhteissumma suurempi kuin liiketoiminnan muut kulut rajoitusajalta. Jos näin on eikä ravitsemisyritys ole tehnyt palautusta KEHA-keskukselle ennen kuin tilintarkastuskertomus annetaan, tilintarkastajan on huomautettava siitä kertomuksessaan ja toimitettava se KEHA-keskukselle ilman aiheetonta viivytystä. Kertomuksen perusteella KEHA voisi ryhtyä liiallisen hyvityksen takaisinperintään.

Viittaussäännös olisi kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 8 §:n 2 momenttiin, jota vastaavasti osakeyhtiönä tai muussa mainitun lainkohdan tarkoittamassa oikeushenkilömuodossa toimiva ravitsemisyritys ei saisi käyttää saamansa hyvityksen määrää varojenjakoon. Rajoitus kohdistuisi varojenjakoon tilikaudelta, joka on kulumassa rajoitusvelvoitteen aikana. Jos ravitsemisyrityksen tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, niin rajoitus on otettava huomioon vuoden 2020 tilinpäätöksen nojalla tehtävässä varojenjakopäätöksessä keväällä 2021. Pykälän tarkoittaman varojenjakorajoituksen ravitsemisyritys voisi kuitenkin välttää suorittamalla tuen tai hyvityksen täysimääräisenä takaisin valtiolle. Tämä suoritus olisi tehtävä ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

Toiminnan rajoituksen hyvitys vähentää siis jakokelpoisia varoja. Mikäli tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, niin vuodelta 2020 laadittavassa tilinpäätöksessä esitettävässä laskelmassa jakokelpoisista varoista on vähennettävä saadun hyvityksen määrä.  Tämä rajoitus koskee vain vuotta 2020 eli rajoitus ei ulotu myöhempiin tilinpäätöksiin. Hyvitys on veronalaista tuloa ravitsemisyritykselle vuodelta 2020. Se on merkittävä tulona niin tilinpäätökseen kuin veroilmoitukseenkin. Tilinpäätöksessä tulee esitettäväksi myös huhtikuun 2020 tulos (voitto/tappio) samoin kuin sitä vastaava vertailutieto joko huhti-toukokuulta 2019 tai tammi-helmikuulta 2020 sen mukaan, kummalla kaudella keskimyynti oli suurempi. Jos ravitsemisyrityksen tuloksen pienentymä huhtikuussa 2020 olisi vähäisempi kuin ennakko- ja loppusuorituksen yhteissumma, tulee ylimenevä osuus palautettavaksi korottomana KEHA-keskukselle EU:n valtiotukisäännöstön edellyttämällä tavalla. Lakia valmisteltaessa on arvioitu, että palautusvelvollisuus voisi tulla kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisesti.

Uudelleentyöllistämisen tuen hakeminen on avoinna vielä lokakuun loppuun saakka.

Lokakuun 8. päivään mennessä hakemuksia on saapunut yhteensä 2 871 kappaletta, ja joista on käsitelty/on parhaillaan käsittelyssä yli puolet. Yhteensä päätöksen saaneille yrityksille on tukea myönnetty 11 milj.€. Maksatusjohtaja Pauliina Smolanderin mukaan hakemuksia saapuu edelleen tasaiseen tahtiin muutama kymmenen päivässä. Hakemusten käsittely on nopeutunut entisestään mm. hakemusten hyvän laadun takia ja lisäselvitystarpeet ovat tämän tuen osalta olleet varsin vähäisiä. Hakuaikaa on jäljellä 31.10.2020 saakka.

Myönnettyjen avustusten käyttö valvotaan jälkikäteen toteutettavalla satunnaisotannalla. Tämä tehdään siitä syystä, että tuki on myönnetty ja jopa maksettu ennen kuin yritys oli tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle, eli hakemusten käsittely ja tuen maksaminen on perustettu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään tai vuokratyötä tai alihankintaa koskevaan laskutuksen määrään hyvitysajalta. Valvontatoimet käynnistyvät marraskuussa, kun hakuaika on päättynyt, ja kohdennetaan valittuihin yrityksiin, joilta voidaan pyytää lisäselvitystä työllistämisen tai työn teettämisen toteutuneista kustannuksista hyvitysajalta. KEHA-keskus saa tarkentavia tietoja myös verohallinnolta jälkivalvonnan tueksi. Yrityksellä on velvoite palauttaa liikaa saatua tukea, mikäli  hyvitysajalla työllistettyjä henkilöitä tai maksettuja palkkoja / vuokratyön laskutusta ei kerry vaadittua määrää.

 

Lisätietoja:

Maksatusjohtaja Pauliina Smolander (maksatukset.keha@ely-keskus.fi

>>Hakemus- ja päätöstilannetta voi seurata yritys, kunta- ja maakuntatasolta tästä. 
(Tiedot eivät sisällä joukkomaksatuksena maksettuja hyvityksiä, jotka alla.)

>>  Joukkomaksatuksena maksetut toiminnan rajoittamisen hyvitykset kunnittain (xlsx).
(Tilanne 24.9.2020, lopullinen listaus tuotetaan lokakuussa)


 

Uutisia ja lisätietoja