Tietopalvelupyynnöt

 

Tietopalvelupyynnöt pyydetään toimittamaan sähköisellä tietopalvelupyyntölomakkeella.

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laeissa toisin määrätä. Asiakirjojen julkisuussäädökset ja hallintolaki säätelevät kansalaisen oikeutta tietoihin. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Asianosaisella on muita laajempi oikeus tiedonsaantiin. Asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa tai muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Tietopalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Tietopyynnöistä perittävät maksut

Mikäli tietopalvelu on laskutettavaa, asiakkaaseen ollaan yhteydessä ennen tiedon toimittamista ja laskun lähettämistä. Laskutusta varten pyydämme tarvittavat lisätiedot.