Tietojen keräys maakuntiin siirtyvistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista

(Följebrev)

Tällä kyselyllä selvitetään lähtötilannetietoja SOTE- ja maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista. Vastaukset tulee toimittaa 16.12.2016 mennessä

Kysely on suunnattu kaikille niille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakuntiin. Alla lista mahdollisista kohdeorganisaatioiden tyypeistä:

  • Kunnat
  • Sairaanhoitopiirit
  • Maakuntien liitot
  • Erityishuoltopiirit
  • SoTe kuntayhtymät
  • Muu mahdolliset kuntayhtymät
  • Pelastuslaitokset
  • Ympäristö- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
  • Valtakunnallisten toimijoiden KEHA (ELY-keskus + TE-toimisto), Aluehallintovirasto (vastataan keskitetysti Hake) vastaukset kerätään erikseen keskitetysti

Kysely lähetetään erikseen kaikille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakuntiin. Kuntien ei siis tarvitse vastata pelastustoimen eikä kuntayhtymien osalta. Kunnan tulee vastata ympäristöterveydenhuollon osalta niiltä osin kuin kyseisiä tehtäviä ei suoriteta erillisen organisaation toimesta. Kyselyä ei lähetetä erikseen emo-organisaatioiden (kunnat, kuntayhtymät) tytäryhtiöille tai säätiöille, vaan emo-organisaation kyselyvastausten (taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon kyselyt) tulee sisältää tukifunktioiden tiedot myös niiden mahdollisten ydintoiminnan yhtiöiden ja säätiöiden osalta, joissa suoritetaan maakuntaan siirtyviä tehtäviä.

Palveluita tuottavat palvelukeskukset tai –yhtiöt eivät vastaa kyselyyn, vaan niiden tehtävänä on varmistaa, että tilaajaorganisaatiot saavat oikeat tiedot vastaamista varten.

 

Kysely sisältää seuraavat erilliset osuudet
(Huom. vastaaminen tapahtuu sähköiseen järjestelmään, pdf-tiedosto ladattavissa vastaamisen tukimateriaaliksi)

1. Perustietolomake: https://my.surveypal.com/1-Maakuntien-palvelukeskukset-Nykytilakartoitus-Organisaation-perustiedot

Grunduppgifter:https://my.surveypal.com/Landskapens-servicecenter-Blankett-for-organisationens-grundlaggande-uppgifter

 

Osiossa 2 ”Organisaation nimi ja organisaatiota koskevien vastausten kattavuus” kyselytyökalu esittää organisaatioiden valintalistan tai vapaan vastauskentän sen perusteella, minkä organisaatiotyypin vastaaja valitsee. Osio on siis muilta osin kaikille sama, mutta kysymyksen 2.2 organisaatiolista (tai vapaasanakenttä mikäli valitaan ”Muu kuntayhtymä/”Muu”) riippuu organisaatiotyypistä.
PDF:issä on esimerkkinä valikkonäkymä tapauksesta, jossa vastaaja on valinnut organisaatiotyypiksi ”Sairaanhoitopiiri”.

 Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kyselyissä Osio 3:n kysymykset ovat vastaajille erilaiset riippuen siitä, mitä vastaajat vastaavat kohtaan: ”Ilmoita koskevatko myöhemmät vastauksesi maakuntiin siirtyvää osuutta”.
Kyselytyökalu huolehtii vastaajan ohjaamisesta oikealle sivulle riippuen vastauksesta, mutta näissä PDF-tulosteissa näkyvät molemmat vaihtoehdot. Molempiin ei siis tarvitse vastata, pelkästään toiseen.


2. Henkilöstöhallinto: https://my.surveypal.com/1-Maakuntien-palvelukeskukset-Nykytilakartoitus-henkilostohallinto

Personalförvaltningen:https://my.surveypal.com/Landskapens-servicecenter-for-personalforvaltningen-Kartlaggning

Huom. PDF-version osiosta 3 puuttuu seuraava kysymys, johon tulee vastata kyselyssä: Arvio maakuntiin siirtyvistä ulkoa hankittujen palveluiden  vuosittaisista kustannuksista (ostopalvelut mukaan lukien ulkoistuskustannukset) (1000€)*.


3. Taloushallinto: https://my.surveypal.com/1-Maakuntien-palvelukeskukset-Nykytilakartoitus-taloushallinto

Ekonomiförvaltningen:https://my.surveypal.com/Landskapens-servicecenter-for-ekonomiforvaltningen--Kartlaggning


4. Tietohallinto: https://my.surveypal.com/1-Maakuntien-palvelukeskukset-Nykytilakartoitus-tietohallinto
Informationsförvaltningen:https://my.surveypal.com/Landskapens-servicecenter-for-dataforvaltningen---Kartlaggning


Saatekirjeen dokumentit: