Miljö

Suomi | English

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar miljöministeriets förvaltningsområdes prövningsbaserade statsunderstöd för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården samt avfallshantering i fjällområden. Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland understöd för projekt inom hållbar utveckling samt miljöfostran och miljöupplysning som har riksomfattande betydelse. NTM-centralerna beviljar även understöd för vattenförsörjningen.
UF-centret ansvarar för utbetalningen av understöden.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ansökningsblanketterna

Om understödsansökan har lämnats in elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst och när ni fått ett positivt beslut, lämnas utbetalningsansökan in via utbetalning- fliken i e-tjänstens ärendetjänst.

Ansökningsblanketterna i suomi.fi portal (ansökan om utbetalning, timjournal för arbete som utförs utan vederlag, anvisning)

Utbetalningsansökan skickas

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon, tfn 029 502 0900

På webben