Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

 Suomi | English

 Årsskiftets utbetalningstidtabeller vid UF-centret

Årsskiftets utbetalningsavbrott är i år 21.12.2018–4.1.2019. Under denna tid kan utbetalningar endast handläggas i exceptionella fall. Under utbetalningsavbrottet uppdateras i datasystemen bl.a. dröjsmålsräntan för år 2019 samt konto- och budgetändringarna som träder i kraft vid årsskiftet. Inga indexjusteringar görs för arbetslöshetsförmåner vid årsskiftet. Uppdaterade betalningsanvisningar för lönesubvention och startpeng finns länkade till UF-centrets webbplats. Utbetalningsdatumen för startpengen år 2019 har även uppdaterats på våra sidor.

Behandlingstiderna har normaliserats för betalningar av lönesubvention

Det förekom fördröjningar i handläggningstiderna vid betalningsenheten under 2018 på grund av en ökad efterfrågan på lönesubvention och startpeng. Detta medförde även kumulerande fördröjningar för andra utbetalningar, särskilt i ersättningar till kommuner. Vi lyckades dock genom att öka vår personalmängd normalisera behandlingstiderna för lönesubvention. Situationen är mycket bra för tillfället. Även behandlingen av ersättningar till kommuner har fortsatt i nästintill normal takt. Tack vare projektet för automatisering av kalkylerade ersättningar får vi nu nästan hundraprocentigt betalt alla ersättningar till kommuner för flyktingar och asylsökande under samma månad. Vi har ännu en cirka två månaders kö i ersättningar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt special- och tolkningskostnader, och vi behandlar för tillfället ansökningar som inkommit i september, men ersättningarna för arbetslivsförsök kommer att utbetalas ännu före jul. För dessa ersättningar väntade vi på arbets- och näringsministeriets förordning, som trädde i kraft först 1.12.2018. På grund av den strama tidtabellen för bokslut kommer ansökningar som skickas in i början av året att genomgå ett förfarande för utbetalningstillstånd, vilket antagligen kommer att medföra några veckors fördröjning i behandlingen av ansökningar om ersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Inga indexjusteringar görs vid årsskiftet, så våra betalningssystem öppnas relativt snabbt, och vi är i full gång redan 7.1.2019.

Prognos för handläggningstiderna vid årsskiftet 2018–2019:

 • startpeng behandlas inom ramarna för den normala betalningstidtabellen, inga fördröjningar
 • lönesubvention åt privata: behandlingstid under 30 dagar, inga fördröjningar(lönesubventionsansökningar från arbetslösas föreningar har företräde, handläggningstid max. 4 veckor)
 • lönesubvention åt kommuner och samkommuner: handläggningstid cirka 30 dagar, inga fördröjningar
 • ersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: behandlingstid cirka 8 veckor
 • ersättning för integration åt kommuner: behandlingstid cirka 8 veckor
 • kalkylerade ersättningar för integration: realtid
 • övriga utbetalningar: normal handläggningstid cirka 30 dagar, inga fördröjningar.
 • utbetalningar enligt faktura: på förfallodagen, inga fördröjningar.

Jag vill tacka våra kunder för ett gott samarbete och för ert tålamod under det gångna årets fördröjningar. Jag önskar er alla en god och fridfull jul.

Pauliina Smolander
betalningsdirektör


 

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501, mån.-fre. kl. 9–16.15
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice, 0295 020 603, mån.-fre. klo 9-16
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor, 0295 020 901, mån.-fre. kl. 9-16
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Arbets- och näringstjänsterna för privatpersoner fås i fortsättningen från ett servicenummer, 029 502 5510 (betjäning på svenska), 029 502 5500 (betjäning på finska).

 

 Förfrågningar per e-post

Betalningsområdenas kontaktuppgifter

 • Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland)
 • Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydvästra Finland)
 • Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta)
 • Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten)
 • Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax)
 • Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)

På webben