Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

 Suomi | English

Behandlingstiderna för utbetalningsansökningarna håller på att normaliseras – lönesubventionsmottagarna bör ännu vara beredda på några veckors fördröjningar, meddelande 22.1.2018

De långa handläggningstiderna av lönesubventionerna som var ett bekymmer 2017 håller äntligen på att lätta. UF-centret har fått en rejäl ökning i resurserna och våra nya tjänstemän har redan börjat arbeta: och vi väntar ännu på några som kommer att börja sitt jobb i februari. Vi följer noga med situationen och vi är redo att ännu öka våra resurser i gott samarbete med arbets- och näringsministeriet ifall arbetsbördan under vårens lopp alltjämt visar sig överskrida våra resurser.

Antalet ansökningar har ökat kraftigt

Arbets- och näringsbyråerna fattade 2017 cirka 130 procent fler beslut om startpeng och lönesubvention jämfört med 2016, vilket även inneburit att antalet utbetalningsansökningar har ökat markant på UF‑centret. Tillväxten har varit enorm, tack vare åtgärderna i regeringens sysselsättningspaket som ökat sysselsättningen. Vi förväntar oss även att aktivmodellen som trädde i kraft i början av året alltjämt kommer att öka efterfrågan på lönesubvention. Men det lönar sig ännu att vara beredd på att det kan förekomma fördröjningar i utbetalningen av lönesubventionen ännu i några veckor.

Prognos för handläggningstiderna i februari 2018:

 • startpeng behandlas inom ramarna för den normala betalningstidtabellen, inga fördröjningar
 • lönesubventioner åt privata: handläggningstiden varierar 4–11 veckor, fördröjningarna lättar i mars

(lönesubventionsansökningar från arbetslösas föreningar har företräde, målhandläggningstiden är fyra veckor)

 • lönesubventioner åt kommuner och samkommuner: handläggningstid cirka 11 veckor, fördröjningarna lättar i mars
 • andra kommunersättningar: handläggningstid cirka 6 veckor
 • andra utbetalningar: normal handläggningstid cirka 30 dagar, inga fördröjningar
 • utbetalning enligt faktura: på förfallodagen, inga fördröjningar

Jag beklagar de olägenheter som orsakats våra kunder på grund av fördröjningarna i handläggningen av lönesubventionerna och jag tackar er för ert tålamod i denna utmanande situation. Vi gör fortsättningsvis vårt bästa med de resurser vi har och jag förväntar mig att situationen blir bättre inom de kommande månaderna.

Pauliina Smolander, betalningsdirektör

______________________________________________________

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501, mån.-fre. kl. 9–16.15
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice, 0295 020 603, mån.-fre. klo 9-16
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor, 0295 020 901, mån.-fre. kl. 9-16
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Arbets- och näringstjänsterna för privatpersoner fås i fortsättningen från ett servicenummer, 029 502 5510 (betjäning på svenska), 029 502 5500 (betjäning på finska).

 

 Förfrågningar per e-post

Betalningsområdenas kontaktuppgifter

 • Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland)
 • Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydvästra Finland)
 • Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta)
 • Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten)
 • Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax)
 • Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)

På webben